All posts by harun1983

our struggle for freedom

Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee

amaan4Ummatni Oromoo fi Dargaggootni akkasumas Qabsaawotni hundi injifatnoo hanga amma
kuufame tikfataa akka Fincila Xumura Qabrummaa finiinsuun galii isaa saffisuu irratti
hojjatamu oromoon gadi jabeessee hubachiisa.
Hiraarri, cunqursaa fi saaminsi daangaa dabre ummatoota Itophiyaa hifachiisee hundinuu karaa adda addaa mormii isaa akka dhageessisu taasisuu irraa Itophiyaan Wayyaaneen bulfamtu yeroon itti tasgabboofte hin mul’atne. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama.
Har’a ummatni Oromoo mirga seeraa fi uumaan qabu beekee yeroo kamiinuu olitti mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaatiif aarsaa gosa hundaa baasuun fincillii fi qabsoon finiinsaa jiru ummata Oromoo, sabboontotaa fi kan haqaaf dhaabbatan mara boonsaa fi hawwataa jiraachuun haqa ifatti mul’ataa jiru dha. Ummata Oromoo qofa osoo hin taane ummatoota cunqurfamoo bittaa Wayyaanee jalatti hacuucamaa jiran maraaf fakkeenya tahuun mirga isaaniif akka falmataniif onnachiisee fincilaaf kakaasaa jira yoo jedhame dhugaa irraa fagaatuu hin tahu. Fincillii fi qabsoon ummata Oromoo ofii fi kanneen biroo biratti akka dhaga’amuu fi akka fakkeenyaatti akka ilaalamu kan taasisuu danda’e, ilmaan Oromoo, Gabrummaan nurratti haa dhaabbatu! Dhaaloota itti aanu gabrummaa hin dhaalsisnu! jechuun hogganummaa Qeerroo fi qabsaawota bilisummaa jalatti gurmaa’anii mootummaa abbaa irree irratti fincilaa jiru. Sochiin FXG ABO karoorfamee Qeerron moggaafamee baatii sagalii oliif Oromiyaa guutuu keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa kana kan dhaqqabe aarsaa ulfaataa miseeesota ABO, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo qofaan tahuun dagatamuu hin qabu. Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 2000 ol tahan gatii lubbuu baasanii jru. Kumootaan kan lakkaa’aman wareega qaamaa fi qalbii waan baasaniifi. Kanneen manneen hidhaa faashistootaa keessatti gidirfamaa jiran kuma kudhanootaan lakkaa’aman sodaan alatti mootummaa kana dura waan dhaabbataniifi. Fincilli Xumura Gabrummaa karoorfamee, humni namaa kana gaggeessuu itti leenjifamee wayta labsametti alagaa hafnaan lammiileen Oromoo hedduu illee dhimma ummata Oromoo fuula dura furgaasuun dhageettii fi mararfannaa argamsiisa jedhanii kan yaadan murtaawoo turan. Kan deggeruu fi tumsuuf tattaafate irraa diinaa fi masaanuu qabsoo Oromoo waliin kan qeeqanii fi komii tarrisaa turan irra heddummaatu. Kanneen Fincilli Qerroon labsamuun dogoggora, ilmaan ummataa ficcisiisa”, jechuun ABO yakkan of booda mil’atee kan ilaaluuf,rakkina hubannaa fi akeekaa jiraachuu arga.
Har’a bakka geenye kanatti injifatnoo argame kan ofitti maxxansu heddummatuu qofa osoo hin tane gara dabarsuuf kan foolatu argaa waan jirruuf sochiin ummatni Oromoo mootummaa
abbaa irree hundee raasaa jiru galii akeekkatee ka’eef irraa akka hin maqne tiksuun dirqama
ummata Oromoo fi qabsaawotaa wareega itti baasaa jiranii ti. Kanneen fincilli ummata Oromoo jabaatuu isaa arguu fi hubatuu irraa cinaa irraan saaqatanii karaa irraa maqsuun galii biraa ittiin guuttatuu kajeelan of irraa tiksuunis dirqama kanneen Oromoo biyya isaa irratti aangoomsuuf qabsaawanii ti.
Ummatni Oromoo Fincilli Xumura Gabrummaa adeemaa jiru keessatti aarsaa dorgomaa hin
qabne baasuun sadarkaa amansiisaa fi abdachisaa irraan kan gahe olloota isaa argee ka’uu irraa miti. Haqni mul’ataa fi qabatamaan kan fakeenya godhatanii mirga isaaniif akka falmatan kan onnachiise sochii FXG Oromiyaa keessatti qabsawotni ABO fi Qeerroon finiinsan tahuu
agarsiisa. Kanneen sochiilee biroo olloota Oromoo keessatti adeemsifamu irraa baratuu qabna, fincilli ummata Oromoo bifa kana qabaatuu qaba jedhanii qajeelfama dabarsuu ummata Oromoo afanfajjeessuu irra dabree akeeka ummata Oromoo bakkaan gahuu irratti gumaachi qabu murtaawaa tahuu hubatuu qaban. Kana malees FXG ummatni Oromoo yeroo dheeraaf itti jiru fincila yeroo murtaa’aaf adeemsifame waliin wal bira qabuudhaan madaaluun wareegama ummataa gadi xiqqeessuu qofa osoo hin taane wareegamaa fi akkasumas ulfina gaaffii ummata Oromof kabajaa dhabuu dha.
Ummatni kamiyyuu mirga isaaf qabsaawuun haqa isaa ti. Mirga uumaa fi seeraan ummatootni
qaban kabajamuufii qabaanis ejjannoo ABO ti. Haa tahu malee hiriira guyyoota murtaawaaf
adeemsifamee fi jijjiirama hundee hin argamsiifne, gaaffii fi qabsoo mirga ummata Oromoo
barootaaf deemaa jiru irratti ejjannaa ifaa hin qabneen mirqaanee akeeka wal hin simne walitti harkisuun ejjannoo ABO miti. Kan akeeka ummata Oromoo tarkaanfachiisuu fi galii isaan gahu ammas taanaan hundaan olitti of irratti abdatuu fi amantaa guutuun Finccila Xumura Gabrummaa labsame deemaa jiru ofii jabeeffatuu qofa. Jabaan hin jibbamu. Hundatu faarfata. Hundatu waliin mul’atuu barbaada. Itti dhihaatuu, faarfatuu fi waliin mull’atuuf carraaquun maaliif isa jedhu ammo kan adda baafatu abbaa dhimmaa taha.
Har’a FXG durummaa ABO fi Qeerroon finiinaa jiru dhihoo irraas tahe fagoo irraa qajeelfama
hin barbaadu. Akkuma kanaan dura wayta hamtuu murannoo fi bilchinaan hojjatuun diina
raasaa har’a gahe fuula duras muranno qabuu fi muyxannoo horate gabbifataa fincila isaa akka finiinsu anjessuun dirqama hunda keenya irra jiru dha.
Qabsaawotni ABO fi Qeerroon Oromoo Fincila Diddaa Gabrummaa irraa gara Fincila Xumura
gochuun ummata Oromoo biyya isaa irratti aangomsuufi. Ummatni Oromoo ajaja alagaan alatti bilisummaan jiraachuun haqa isaa tahuu hubatuu isaa ti. Ummatni Oromoos dhalaa dhiiraan, guddaa xiqqaan , Bahaa Dhihaa, Kaabaa Kibbatti kan fincilaa jiru dhugaa kana hubatuu isaati. Kan fincila isaa gaggeessaa tures akka isaaf mijatee fi aanja’etti malee ajaja fi Qajeelfama Wayyaanee fi bakka biraa irraa itti dabarfamuun hin turre. Waan taheef har’as ummatni Oromoo kanneen qabsoo fi fincila inni geggeessaa jiru irratti abbaa tahuu barbaadan, sochii ummata Oromootti cancala gochuun gara barbaadanitti oofuu barbaadan ofirraa to’ataa qajeelfama qaama sirnaawaa fi seerawaa kanaan duraa irratti hundaa’uun fincila isaa akka kanaan duraatti akka finiinsu qeerroo fi ABO ni hubachiisa. Kanneen fincila deemaa jiru irratti ejjannoo ifaa hin qabne, gamaa fi gamana utaalanis ejjannoo isaanii ifa gochuun gufatiinsa irraa akka baraaran hiree kanaan ABOn yaadachiisuu barbaada.
Ummatni Oromoo fi Dargaggootni akkasumas Qabsaawotni hundi injifatnoo hanga amma
kuufame tikfataa akka Fincila Xumura Qabrummaa finiinsuun galii isaa saffisuu irratti
hojjatamu akka ilma oromoo tokkotti gadi jabeessee hubachiisa.
Injifatnoo Umamta Oromoof.

The writer of this article can be reached amanuelbadhane2015@gmail.com

Advertisements

Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

hamdii99999.jpg
Ololli torbaan muraasa darbaan irraa kaasee dhimma “Basaastuu fi Basaastumma” jedhu jala dhokachuun Qasbsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irraatti oofamaa jiru qaama imaammata diinni Sochii Qeerroon Bilisummaa Fincila Gabrummaatti Xumura gochuuf saganteeffate maseensuuf wiixinate ta’uun isaa sabboontota Oromoo maraaf ifaa ta’uu qaba. Basaastota diinaa saaxiluu qofa osoo hin taane qindoomina gahaa horataa deemuun hundee ishee mancaasuuf qabsa’uun eejjennollee Qerroo Bilisummaa Oromoo masakan keessaa isa anagafa.

Sadarakaa Qabsoon saba keenya amma irra jirtu kanatti Basaastota diinni jaarmolee keenyatti bobbaafatu damaqinaan of irraa tiksuun dirqama sabboontota Oromoo hundaati. Keessattuu, sochii murteessaa Qeerroon yeroo ammaa geggeessaa jiru irraa basaastota diinaaf hojjetan dammaqanii tiksuun qabsicha shaffisaan milkeessuu keessatti gahee guddaa xabata. Tika sabboontotni ilmaan Oromoo milkaa’ina sochii isaaf godhan hunda Qeerroon ni kunuunsifata. Odeeffannoolee qabatamoo kan basaastota Qabsoo Bilisummaa Oromoo saaxilan Qeerroon akka gumaacha qabsootti keessumeessa. Keessaanis ta’e alaan sochii Qeerroon mirga Ummata isaa deebisuuf godhaa jiru kannneen diinaaf basaasan yogguu saaxilumuu qabu. Qeerroon yeroo fi haala barbaachisaa tahan keessatti waayiloota qabsoo haqaa waliin ta’uun basaastota diinaa saaxiluu qofa osoo hintaane tarkaanfilee jajjaboo tahan irratti fudhataa as gahe. Gara fuul-duraattis Qabsoo saba keenya miidha diinaa irraa baraaruuf, basaastota keessaa fi alaan jaarmaa Qeerroo fi guutumaaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo irraatii baba’anii irraatti tarkaanfiilee barbaachisaa tahan fudhachuu irraa Qeerroon of-duuba hindeebu.

Wayyaaneen imaammata ‘Gargar Qoodanii Bulchu’ jedhuun hoogganamtee ummata keenya sadarkaa gandaatti tokko-shaneen hidhuun sirna basaastummaa daanga hinqabneen biyya keenya saamaa jiraachuun ishee waan haalamu miti. Qeerroon sirna tikaa wal xaxaa ta’e kana keessatti naamusa cimaan of-ijaaruun mirga saba isaa falmuu eegale. Qeeroon funyaan diinaa jala ta’ee gootummaa fi hubannoo cimaadhaan sochii Dargaggoota Oromoo kan gabroonfattuu Wayyaanee raasaa jiru kanaaf hooggansa gahaa kennaa as gahe. Qeerroon Saba Oromoo qofaaf osoo hintaane saboota cinqurfamoo biyyatti guutummaaf abdii jijjiirama dhugaa kan ta’uu danda’e dirree irratti wareegama qaqqalii gomachuudhaan malee toora internetaan olola afarsuudhaan hinturre.
you can reach the Autor through the email arif.mohammed1990@gmeil.com
injifannoon ummata oromoof

Mootummaan wayyaanee jijjiiraman fida jechuun yaada ummataa warraaqsa irraa gara dabarsuuf olola ijibbaataa ololaa jira

ormoo555Mootummaan wayyaanee jijjiiraman fida jechuun yaada ummataa warraaqsa irraa gara dabarsuuf olola ijibbaataa ololaa jira.

Akka karoora diinaatti baatii tokko kanaaf waan jijjiirama fidan fakkeessanii ololuun yaada ummataa rarraasuuf yaaluu dha.

Akka karoora wayyaanee shiraan guutame kanaatti dhuma baatii Fulbaanaa kanatti labsii fakkeessaa kan warraaqsaa fi diddaa deemaa jiru ni qabbaneessa jedhanii yaadan tokko tokko labsuuf akka deemantu dhaga’ama. Labsiin shiraa fi fakkeessii mootummicha kufaatii irraa oolchuu irratti xiyyeeffate kun wayta paarlamaan wayyaanee bara haaraa biyyattii kanatti walitti dhufutti labsamuu akka dandahus ni himama.

Labsii fakkeessaa kanaan wayyaaneen ummatni labsii fi jijjiirama mootummaan godhe deggere jechuun guutuu Oromiyaatti hiriira deggersaa kan jedhaniin qindeessuuf karoora akka qaban keessa beektotni ni hubachiisu.

Jijjiirama fakkeessii kan wayyaaneen labsuuf deemtu qabxiilee ibsa ejjennoo Abbootiin Gadaa dhiheenya kana baasan keessatti baayyinaan kan argamu oggaa tahu, kunis kan mul’isu wayyaaneen walgahii Abbootii Gadaa Soodareetti tahe sana keessaa harka qabaachuu dha jechuun dhimmicha warri keessa beekan ibsaa jiran.

Jijjiirama finna jettee kan wayyaaneen ololtee ololchiisaa jirtu, dhimma Oromoo kan ilaaluun waa’ee Finfinnee, Afaan Oromoo, warra naannoo Finfinnee buqqa’anii fi kkf oggaa tahu, warri kun ammoo ibsa Abbootii Gadaa sana keessatti kan tarraa’anii fi akka wayyaaneen sirreessitu kan gaafatuu dha.

Sanas tahe kana ummatni Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo olola wayyaaneen jijjiirama labsuuf deemna jettee ololtuuf osoo gurra hin ergisne warraaqsa biyyaalessaa FXG finiinsuu itti fufuun xumura sirna gabrummaa mootummaa wayyaanee ariifachiisuu dha.

  • Kanaaf ummatni Oromoo biyyaa fi bilisummaa isaa harka isaatti deebifachuuf warraaqsa itti jiruu fi qabsoo bilisummaa isaa daran jabeeffatuu qaba. Kufaatii irraa of oolchuuf jijjiirama kabeebsaa fi labsii keessi isaa summii TPLF karoorfate kun fudhatama akka hin qabnes beekuu qaba.
    you can reach the Autor through the email arif.mohammed1990@gmeil.com
    injifannoon ummata oromoof

Kolonii Ammayyaa

20150131_125013          Umanni Oromoo jarraa tokkoof eenyumaa fi abbaa ubiyyummaan isaa tufatamee jiraata ture. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira.kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota nannoo Finfinnee jiranitti deefatee maqaa master pilaanii jedhuun lafa gurguruun qotee bulaa buqisuun Ummata keenyaa barbadeessuuf qophii irra akka jiru irra gahamee jira. lafa gurguruun faaydaa Ummata Oromootiif fidu hin jiru.misooma nannoo Tigraay kisii samtootaa gabisuuf yoo ta’e malee, garuu rakkoo kanaaf kan saxilamaan Ummatnni Oromoo aadaa, afaan fi eenyummaan isaani akkasumas tokkummaa keenya dhabamsiisuuf daba hojatameedha.

Maqaa fi seenaan nannoo fi magaalaa akka jijiramuu karaa OPDOn mirkaneessuun ragasisaa jira.namoonni seenaa isaanii osoo hin qoratin kan of dhoksan gegesitoota OPDO kan ta’anii fi hambaa motumma dargii kan turan kan akka Abbaa Duulaa Gamadaa fi Kumaa Damysaa akkasumas komishinara polisii kan ture obbo Warqinaa Gabayoo fi peresedantii naannoo oromiyaa obbo Muktaar kadiir ummata keenya irratti rakkoo guddaa uumaa jiru.geegesitoota wayyaanee kessaa tokko kanta’e obbo Abbaay STahayyee tuffii ummata keenya irratti qabu afaan isaatiin jalatanis jibitanis master pilaaniin hojii irra ni oola jedhee dhaadachuun isaa ni yaadatama.OPDOn har’as akka Goobana Daachee garaa isaaniitiif jecha ummata keenyaa gurguraa jirti.

Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru.hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf duguggaa sanyii rawatamaa jira.

akuma seenan nutti himutti kanaan dura ummanni naanoo kana kolonii mootummaa abbaa irree drbaniin wareera guddaa isaan irratti rawatamaniin abbaa biyummaa isaanii fi eenyummaa isaanii akka dhaban ni yadatama. yeeroo sana ummanni nannoo kanaa aarsa lubbuu bayyee kafalanii turan, kana ta’us motummoonni abbaa irree kuniin gargaarsan motummoota dhihaa irraa argataniin meeshaa waraana ammayyaatiin fayadamuun ummata keenya bitaa turan kana wajiin walqabatee dhalootan abbaa biyyumaa kan ta’an qe’ee isaani irraa buqisuun ofii isaanii fi namoota hawaasa biraa nannoo biraa irraa fidanii qubsiisan qabeenyaa umamaa fi lafa gabbataa nannoo kanaa barbadessuun haala qabiyyee isaa jijira turan. har’as wayyaaneen tooftaa cimaa fayadamuun kolanii ammyyaa ta’een ummata Oromoo irratti cubbuu rawachaa jira. kanas labsii dhihoo master pilaanii jedhuun bu’aa yaada kanaa ta’uu isaa nuuf mirkaneessa. bitamtootaa fi garaan bultoota OPDO murasatti fayadamuun ummata bal’aa fayyalessa kana daran dararaa jiru. bitamtoonni kuniin faydaa isaniitiif jecha sanyii fi gosa isaani sirna nama nyaataa ta’e kanaaf dabarsanii kennuun isaanii midhaa hangana hin jedhamne ummata keenya irratti raawataa jiru. wayyaaneenis namoota mallatoodhaaf taa’an kanaan raggaasisuun ummata bal’aa hundeen buqisuuf seera daba tumaa jirti.

kanaaf nuti ummanni oromoo hundi keenya sirna nama nyaata wayyaanee kana balaalefachuun sochiin hamaan kun akka hojjii irra hin oolle jabaannee wal bira dhabbachuu qabna. har’a yoo cal’ifnne bor ummata fi lafa oromiyaa jedhamu lafa irraa dhabamsiisu agarsiisa. suuta suutan magallonni tokko tokko gara fedraalatti jijiramuuf deemu, gariin gara ollawanitti daangefamuuf adeemaa jira. warroonni kaleessa waan nyaatan dhabanii buurii dhagaa jalaa fi awwaanisa nyaata turan har’a aanan, dammaa fi foon coomaa Oromoo nyaatanii kokkeen isaanii hagugamee ummata isaan nyaachisee, kunuunsee, kabajee, jirachise ganuudhaan badii guddaa irratti rawachaa jiru. walakkaa isaanii mana hidhaatti walakkaa isanii OPDOn sabebefachuun ummata oromoo fixaa jiru. kanaafuu ummanni keenya sirna hamaa kana hundee irraa buqisuun ofii irra darbanii injifannoo filannoo hin qabneedha. haala kanaan ummanni oromoo yoo harka walqabatee qabsaa’e yeeroon walabummaa fi dimokraasii ofiitiin gonfatu fagoo akka hin taane qaanqeen bilisummaa mul’ataa jirti.

injifannoon ummata oromoof!

You can contact the writer AMANUEIBADANE2015@GMAIL.COM

Addaa Bilisummaa Oromoo Umatoota Itophiyaa Hundaaf!

Muddee 14, 2015Addaa Bilisummaa Oromoo
Ummatoota Itophiyaa Hundaaf!

Miidhaan Mootummaa kan Sitti Dhaga’amu Lammii Saboota Hundaaf!

Abidda Ollaa Hunda Gubaa Jiru Kana Waliin of Irraa Dhaamsuuf Haa Kaanu!

Ummatni Oromoo sochii barattoota fi dargaggoota isaa qabsiisaniin warraaqsa haaraa Sadaasa 12 irraa eegalee gaggeessuun wareegama lubbuu, madaa’uu fi qaamaa hir’achuu guddaa fi ulfaataa baasaa jira. Ummatni keenya wareegama kana kan baasaa jiruuf mirga uumaan qabu fi mirga lafa isaa irratti abbaa biyya tahuu falmachuuf jedhee ti. Falmaan akkasii sadarkaan isaa wal haa caalu malee gola ummatoota Itophiyaa hundaa keessa jira. Goondar irraa lafatu muramee alagaaf kennamaa jira. Gambeela ummata abbaa biyyaatu buqqifamee alagaa biyyaa alatti gurguramaa jira. Omoo keessaa ummatootaatuu buqqifamaa jiru. Kan akkasii heddu tarrisuun danda’ama. Kun hundi gaaffi ummatni Oromoo Finfinnee ilaalchisee gaafataa jiruu wajjin tokko. Garaa garummaa hin qabu.

–Ibsa Guutuu – Afaan Oromoo
–Full Document – Amharic version