Category Archives: Horn of Africa

Dhammassaa Qeerroo Orommoo!

“Gaffiin umataa oromoo gaffii jirchuufii jirchuu dhabutii mallee gaffii siyyassaa qofaa mittii.”

Namni oromoo ta´ee waa’ee oromoo naa quqaa jedhee hudii motummaa abbaa irree wayyaannee ykn TPLF waggottaa 23 darbbanii keessaa gaffii ummattaa orommoo fi billsuummaa umattaa oromoo ukkammssee ijollee,aboottee,hawwttii,osoo hin jedhiin nama sabbaa oromoo taee gaffii mirgaa gaffattuu hunddaa irratii xiyyeeffchuuni gochaa sanyii balleessuu rawwachaa turunii isaa nii bekkammaa kuni kanan osoo jiruu yeroo ammaa maqqaa master planii finfinee jedhuuni magallottaa nanwwaa finfinee jirani hundaa finfinee jalatii debisuuni akkaa fedhii isatii maqqaa investimentiintiin qottee bullaa laffa irraa buqqisuu qabenyaa umatichaa sammuufii hallaa mijjeefchuu qofa irrattii xiyyeeffattee Afaan adaa fi qabenyaa umataa kan balleesuufii kutatee ka´uuni isaa kan bekkamme

Gaffaa barrtotaa oromoo gaffii mirgaa hiriraa naggaa bahuunii qottee bullaa oromoo laffaa irraa hin buqqasiinaa jedhanii gaffii gaffattanii irrattii kuttallee oromiyyaa hedduu finfinee dabalatee akkaa dinii biyyaa weeraretii garara jabinanii rasasanii dhiggaa isanii dachii irraa dhangallssee kana imoo mana hidhaa isanii durranuu oromooni guttammee jiruttii darbbattanii rabichanii halkaniifii guyyaa cinqqaa jiruu.

Kuni imoo ofii jibbee mirgaa dhabbee biyyaa isaa dhissee baqqattee karatii reeffaa isaa alattiifii qurxummiin nyatamaa.

Malliifi Wayyaneenii Sabbaa Oromoo iratii Xiyyeeffatii?

Oromiyyattuu qabenyaa umaman badhatuu lalafituu kani waan fedhanii hundaa akkaa salphatii argchuu dandanii waan tateefii biyyaa fi abbaa biyyaa akkaa wal hin argiinnee gochunii umrii ishee guttuu nuu gabbrroossttee nublchuu qabnyaa kenyaa samuu dha fedhiin isannii kuni akka fixxaa hin bannee qeerroo oromoo bakkaa jiruu hundaa fudurraa dhabchuu qabaa ilmani kenyatii gabrummaa hin dabrsiinuu jechuuni harkaa wal qabannee qabbssoo ummattaa oromoo garaa fullaa duraaa tarkanfchisuufii haa kanuu nuu kassaa

OROMIA SHALL BE FREE

GADAAN GADAA BILISSUMMAATI

Advertisements

Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa

ODF

image

Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa

Wednesday, August 21, 20

Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa – Haala siyaasa Gaanfa Afirkaa hubachuuf akka ta’utti barruu qophaawe.

Godinaan Gaanfa Afrikaa jedhamee beekamu Sudan, Sudan Kibbaa, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalia hafee fi Itophiyaa hammata. Boodana keessa Kenya fi Ugandas itti dabaluun ni jira. Garuu xiinxala keenya kanaaf jara boodanaa lamaan dabaluun faayidaa waan hin qabneef Gaanfa Afrika akka duraan beekamutti fudhanna. Godinaan kun Gaanfa warseessaa waan fakkaatuuf Gaanfa Afrikaa jedhamee mogGaanfame. Godinaa kana haallan walitti hidhan danduu dha. Keessattuu haalli politikaa biyyoota kanneen keessaa tokko keessatti dhalatu warra hafanis ni tuttuqa. Caalaatti ammoo wanti biyyoota ollaa isee keessatti dhalatu Itophiyaa ni tuttuqa. Sababni isaas ifaa dha. Itophiyaan walakkeessa Gaanfa Afrikaatti waan argamtuuf biyyoota hafan hundaa ni daangessiti. Dabalees sabootni naannoo daangaa iseetti argamanis biyyoota ollaa keessas ni jiraatu. Affaarotni Eritrea fi Djibouti keessatti ni argamu. Ummatni afaan Tigrinyaa dubbatu Eritrea keessas jira. Warri afaan Somaali dubbatus Djibouti, Somaliland, fi Somalia hafe keessatti ni argamu. Anyuwak fi Nuer akkasumas Sudan Kibbaa keessatti ni argamu. Waan ta’eef, haalli Itophiyaa keessatti dhalatu biyyoota ollaattis cehuun ni mala. Akkasumas haalli biyyoota ollaa isee keessatti dhalatus Itophiyaa tuttuquu danda’a.Akkuma Itophiyaan walakkeessa Gaanfa Afrikaatti argamtu, Oromiyaanis walakeessa Itophiyaatti argama. Sababa kanaafis, Oromiyaan qubsuma saboota Itophiyaa wayyaba wajjin daanga qaba. Waan ta’eef, haalli saboota kanneen keessatti dhalatu Oromoos tuttuquu danda’a. Kanaaf, waa’ee politikaa Itophiyaa oggaa yaadnu, kan Gaanfa Afrikaas ilaalcha keessa galchuudhaaf dirqamna. Akkasumas, waa’ee politikaa Oromoo oggaa yaadnu kan saboota ollaa isaas ilaalcha keessa galchuun dirqii ta’a. Dabalees, ilmaan saboota Itophiyaa keessa jiraatanii kan Oromia keessa hin jiraanne jira hin fakkaatu. Waan ta’eef, saboota Itophiyaa keessa jiraatan keessaa kan waa’ee hegeree Oromoo irraa yaaddoo hin qabne jira hin fakkaatu. Oromoonis akkasuma hegeree saboota hafanii irratti ejjennaa ifaa fi qajeelaa qabaachuun dirqii dha. Xiinxalli kun hundee yaada akkasii akeekuudhaaf carraaqa.
Xiinxala kana keessatti haallan biyyootaa fi ummatoota Gaanfa Afrikaa walitti hidhan walhubachiisuudhaaf carraaqna. Akkaataan biyyootiin godinaa kanaa itti dhalatan kan walitti isaan hidhu ta’uu walhubachiifna. Dhibdeen biyya tokko keessatti dhalatu amala biyyoota hafanis tuttuquu akka qabu ilaalla. Hegereen sabootaa biyyoota godinaa kanaa addatti ilaalamuu akka hin danda’amne hubanna. Akkaataa Biyyotni Gaanfa Afrikaa Itti Dhalatan.

Gaanfa Afrikaa godinoota Afrikaa hafan irraa wanti adda isa taasisu kan duraa naannoo kana irratti empayerummaa ijaarrachuudhaaf humni kajeelee kan alaa dhufe qofa osoo hin taane, keessa isaatiis kan madde jiraachuu dha. Naannoo Gaanfa Afrikaa guutummaa isaa irratti empayera ijaarrachuudhaaf kan humni hunda dursee sosso’e Masir (Egypt) ta’uu yaadachuun gaarii dha. Masir irra guddaa lafa Sudan eega dhuunfatee booda, qarqara Eritreas seenuu fi Zayilas dhuunfatee bahaa Oromiyaa seenuudhaan Harar booji’e. Kajeellaan Masir kun kan Habashootni qabaniin walfaallomsuu jalqabe. Habashootni, dura hogganummaa Yohannis jalatti booda kan Minilik jalatti, naannoo Masir dhuunfachuu kajeelaa turte kana kaadhimachaa turan. Kunis walitti bu’iinsa humnoota lamaanii dirqii taasise. Humni Masir yeroo lama humna Yohannis wajjin wal lolee injifatame.

Lola Habashaa wajjinii kana geggeesuudhaaf, mootummaan Masir Sudan irratti karaxa guddisuudhaaf dirqame. Kun ammoo fincila Mohammed Ahmed (kan Madhi of moggaase) qabsiise. Fincilli Mahdiidhaan hogganamuu kun yeroo gabaabaa keessatti humna Masir irratti injifannoo gonfatee Sudan keessaa baase. Dhiibbaa dhalate kana irraahis, Masir humna isee Eritrea, Zayilaa fi Harar ture dhachaasuudhaaf dirqamte. Yeroo duraatiif haalli Godinaa Gaanfa Afrikaa keessaa naannoo tokkotti dhalatuu naannoo hafanis tuquu akka danda’u mirkanaawe. Kunis hanga guyyaa har’aatti itti fufee jira.

Yeroo kun ta’aa turetti Godinaan Gaanfa Afrikaa tarsimaawaa ta’uu isaa irraa humnoota Awropaatiinis guddaa kajeelamaa ture. Waan godinicha tarsimaawaa keessaa inni guddaan saaqamuu kanala Suezi (Suez cannal). Sana irraa eegalee hanga guyyaa har’aatti Garbi Diimaan tarsimaawaa ta’ee jiraata. Sababa kanaaf, humnoonni Awropaa sadii naannoo kanatti kolonii qabaachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. Isaanis:Brixaniyaa, Faransaa fi Xaliyaanii dha. Jarri kun hundi naannoo Gaanfa Afrikaa guutummaa dhuunfachuudhaaf kajeelu turan. Kanaaf akka karaa isaaniif saaquuf naannoo adda addaa dhuunfachuu jalqaban. Xaliyaaniin, akkuma humni Masir Eriterea lakkiseen, bakka isaa buutee naannoo Massawaa dhuunfatte. Dabalees, Banadiris (naannoo Mogadishoo) dhuunfatte. Dachee bakka kanneen lamaan gidduu jiru guutummaa dhuunfachuudhaafis akeekkatte. Faransaanis Djibouti har’aa qabachuudhaan achi irraa hanga Atlantikitti dhuunfachuudhaaf akeekkatte.

Yeroodhuma kanatti Godinicha keessaa humni ka’aa jiru, kan Habashootaa, naannoo warri Awropaa kajeelaa turan kana hundaa dhuunfachuudhaaf yaadaa turan. Dura Yohannis jalatti boodas Minilik jalatti yaada akkasii labsaa turan. Humnootii Awropaa kanneen hunda keessaa kan dheebuu dachee guddaa qabaachaa turte Xaliyaanii dha. Kan duubaa isee jajjabeesaa ture ammoo Brixaniyaa dha. Brixaniyaan kan kana gochaa turteef, masaanuu isee, Faransaa, hubuudhaaf ture. Oggaa kana irraa kaanee ilaallu lafti humnootiin hundi qabatanii yeroodhaaf qofa ture. Achi irraa ka’anii godinicha guutummaa dhuunfachuudhaaf akeekkatu turan. Moototni Habashaa biyya of harkaa qaban qofa osoo hin taanee lafa hanga Garba Hindii gahuu hundaa kaadhimachaa turan. Akkuma duran jedhame, Xaliyaaniinis lafa Eritrea fi Banadir gidduu jiru hundaa dhuunfachuu kajeelti turte. Faransaanis Djibouti irraa ka’uudhaan irra guddaa naannoo Habashootni fi Xaliyaanin kajeelanii kana hundaa dhuunfachuudhaaf kajeelti turte. Hundi isaaniituu lafti of harkaa qaban akka gahaa hin taane amanu turan. Haalli kun hanga guyyaa har’aatti itti fufee jira. Kanatti booda itti deebina.

Lola Keessaa fi Alaa

Yeroodhuma kanatti amalli hanga har’aa jiru tokko of mul’isuu eegalee. Sunis dorgommiin keessaa fi alaa waldeggeruu isaa ti. Kanas hubachuudhaaf waan Yohannis fi Minilik gidduutti ta’aa ture walyaadachiisuun ni gaha. Oggaa Xaliyaaniin qarqara Eritrea dhuunfachuu jalqabdetti mootiin Habashootaa Yohannis ture. Kajeellaan Xaaliyaaniin lafa Massawaa fi Banadir gidduu jiru dhuunfachuudhaaf qabdu Yohannis fi isee gidduutti lolli kan hafne taasise. Yeroo kanatti Minilik fira Xaliyaanii ta’ee gargaarsa irraa argachaa ture. Diina keessaa injifachuudhaaf diina alagaa firoomfachuun akkasitti jalqabee hanga guyyaa har’aa gahe. Yohannis yeroo tokko Xaliyaanii, yeroo kaanis Darbushoota Sudanii oggaa lolaa ture, Minilik yoo xiqqaatee itti dirmachuu irraa of qusataa ture. Kana bira dabree Xaliyaanii firoomfachaa ture. Yohannis, lola addaan hin citne geggeessaa jiraatee, dhuma irratti humna Darbushotaatiin galaafatame. Akkuma kun ta’een meeshaa waraanaa Xaliyaaniifaa irraa argachaa turetti fayyadamee Minilik mootummaa Habashaa dhuunfata. Yeroo kanatti ture kan Xaliyaniin baddaa baatee kolonii Eritrea jedhamuu bu’ureffachuu isee labsite.
Xaliyaaniin lafa Eritrea fi Banadir gidduu jiru dhuunfachuudhaaf kajeelaa akka turte olitti tuqnee jirra. Kanas yoo barbaachisee loltee Minilik injifachuudhaan yokin sossobbachuudhaan hojii irra oolchuu yaaddi ture. Dura sossobbachuudhaaf jecha Walta’iinsa tokko Wucaalee bakka jedhamutti wajjin mallatteessite. Walta’iinsi kun afaan Amaaraa fi Xaliyaaniitiin barreeffame. Akka inni afaan Xaliyaaniitiin barreffame ibsutti, Xaliyaaniin waan hariiroo diplomasy ilaaluu irratti bakka Itophiyaa buutee dubbachuu akka dandeessu ibsa. Jechuun empayerri Minilik Protectorate Xaliyaanii akka taate ibsa. Kan afaan Amaaraatiin barreeffame irra kun akkasitti hin kaa’amne ture. Kunis Xaliyanii fi Minilik gidduutti waldhabbii uume. Waldhabbiin ho’aa adeemee lolli akka hin hafne beekamaa ta’e.
Yeroo kanatti kan Minilik firoomfatee akeeka Xaliyanii kana fashalsiisuu irratti hojjachuu jalqabe Faransaa ture. Faransaan ofiif qofa osoo hin taane, Russiallee dabalattee Minilikiin hidhachiisuu irratti bobbaate. Meeshaan Minilik haala kanaan argachaa tures Lola Adwaa irratti akka inni Xaliyan injifatu taasise. Kun ta’uun koloneeffatotaa Awropa guddaa rifachiise. Injifannoon kun ummatoota Afrikaa hafanis hamilchiisuutu mala jedhanii yaadda’an. Keessattuu Brixaniyaa guddaa rifachiise. Lolli Adwaa akka dhumateen Brixaniyaan humna Darbushotaatti duultee Sudan deebiftee dhuunfachuudhaaf murteessite. Dabalees, Minilikitti nama erguudhaan akka empayera isaa beektu hubachiisudhaan damboobsite. Dorgommiin humnoota Awropaa gidduutti yeroo kanatti deemaa ture empayera Itophiyaa waaraa taasisuudhaaf sababa jabaa ta’e. Kanatu empayericha jiraachise malee humnoota Afrikaa hafan caalaa Habashootni jagnaa fi walqabataa ta’anii miti. Har’as empayericha jirachiisuudhaaf qoodni humnoota Dhihaa murteessaa dha.
Yeroo kanatti Xaliyaniin kolonii lama qabdi: Isaanis Eritrea fi Italian Somaliland. Brixaniyaan Sudan fi British Somaliland koloneeffatte. Faransaan kolonii bicuu French Somaliland jedhamtutti ittifamtee hafte. Gannoota 1950a keessa kolonii kun garii walabummaa gonfachuu jalqabu. Dura kan walaba bahee Sudanii dha. Hafurri bilisummaa kun empayera Itophiyaa guddaa yaaddesse. Sabootni koloniiwwan kanneen keessatti argaman empayericha keessattis ni argamu. Kanaaf, hafuurri bilisummaa salphatti empayericha keessattis bubbisuu akka malu ifaa ture. Kana hanqisuudhaaf, mootummaan Hayila Sillaasee kolonii kannen garii dhuunfachuudhaaf tattaaffii jalqaba. Eritrea gargaarsa USAtiin dhuunfachuu irratti milkaawa. Garuu biyya Somalotaa dhuunfachuu irratti hin milkaawin hafe.
Bal’achuu fi Dhiphachuu Biyyootaa
Kun hanqachuun yaaddoon mootummichaa akka dhugoomu taasise. Somalonni Brixaniyaa fi Xaliyaniidhaan koloneeffatamanii turan akkuma walabummaa isaanii gonfataniin tokkoomanii naannoo Gaanfa Afrikaa Somaloonni irra qubatan hundaa dhuunfachuudhaaf akeeka akka qaban labsan. Kanaaf, Somalian yoo Djibouti, Baha Empayera Itophiyaa fi Kaabaa Kenya hin dhuunfatin h’ir’uu taatee akka haftu walhubachiisan.
Sabni Somalee hundi biyya tokko jalatti dhuunfatamuu akka qabu amanan. Kana guuttachuudhaafis, lafa-babal’ifachuu akeeka taasifatan. Oggaa Somalonni babal’ifannaa lafaa kana kajeelaa turanitti Sabni Somaliyaa keessatti argamu tokko ammoo bulchiinsa Somalotaa jalatti kufuu irraa yaaddoo qaba ture. Sunis ummata Rahanweyn ture. Jarri kunis yoo xiqqaatee Somaliyan akka federeshanitti akka caaseffamtu Gaanfachaa turan. Biyya babal’achuu kajeeluun fi ofiifuu kan biyyicya irra adda bahuu kajeelu jiraachuun yeroo sanaa jalqabee hanga guyyaa har’atti itti fufee jira.
Fakkenya lammaffaa kaasuudhaan qaxbii kana gadi jabeessina. Xaliyaniin oggaa Itophiyaa ganna shaniif bulchite Tigray Eritreatti dabaltee bulchaa turte. Oggaa sirni bulchiinsa Xaliyan buqqifameetti humnoonni Eritrea garii Tigray qaama Eritrea taatee akka turtu dhiibbaa gochaa turan. Yeroodhuma sanatti sabni Beni Amer ammoo Eritrea irraa adda bahuudhaaf tattaafachaa ture. Fakkeenya akkasii kanneen biraas kaasuu dandeenya. Biyyoota Gaanfa Afrika danuu keessatti “biyya kiyya” waan jedhamu irratti falammiin akka jiru hubanna. Waldhabbiin kana irraa madde dhiibbaa gara garaa maddisiise.

Mirga Hiree Murteeffannaa

Dhiibbaa kanneen keessaa inni angafti gaaffiin hiree murteeffannaa ka’uu isaa ti. Waan Godinaa Gaanfa Afrikaa godinoota Afrikaa hafan irraa adda taasisu keessaa qaxbiin angafti ka’uu gaaffii kanaa ti. Biyyoota Gaanfa Afrikaa keessaa kan gaaffii kana hin keessummeessine hin jiru. Mirga hiree murteeffannaa gonfachuudhaaf biyyoota Gaanfa Afrika hunda keessatti qabsoon hidhannoo geggeeffamaa ture. Har’a geggeeffamaa jira. Qabsoon kun garii milkiidhaan xumuramanii jiru. Kan Eritrean geggeessaa turte, walabummaa Eritrea dhugoomsuudhaan bara 1993 keessa xumurame. Kan warri Sudan Kibbaa geggeessaa turanis walabummaa Sudan Kibbaa dhugoomsuudhaan bara 2011tti xumurame. Walabummaan biyyoota kanneen lamaanii addunyaadhaan fudhatamee jira. Kan fudhatama akkasii hin argatin hafe biyyi walabummaa labsate sadaffaanis ni jira. Kunis Somaliland dha.

Haala Somaliland booda itti deebinee ilaalla. Ammaaf kan Eritrea fi Sudan Kibbaa wajjin ha turru. Biyyootni kun lamaan walabummaa gonfachuun keessa isaaniitti fi isaanii fi olloota isaani gidduutti nagaan ni bu’a jedhamee hawwamaa ture. Haala har’a jiru yoo ilaalle garuu keessa isaanii nagaan hin jiru. Isaanii fi olloota isaanii garii gidduus nagaan hin jiru. Eritrea keessaa humnootni maqaa Kunamaa fi Affaariin sosso’aa jiran ni jiru. Sudan Kibbaa keessas sabootni hacuuccaa Dinkaa mormuu himatanii sosso’aa jiran ni jiru. Eritrea fi olloota isee hundaa gidduuttis waldhabbiin yeroo adda addaatti ka’aa ture. Sudan Kibbaa fi Sudan gidduus waldhabbiin itti fufee jira. Kanaaf, walabummaa gonfachuun ummatoota mirga hiree murteeffannaatiif qabsaawaa turan waan fayyade hin qabu. Nagaan hin buufneef. Mirga ambummaa hin dhandhamsiifne. Sadarkaa itti gaaffiin mirga hiree murteeffannaa ka’utu jijjiirame malee, gaaffichi deebii hin arganne.

Moyxannoon Somaliland faallaa kanaa ti. Gosootni Somaliland keessatti argaman Isaaq, Gadabursii, Dhulbahantee fi kanneen xixiqqoo hafan biraa ti. Isaan kana keessaa guddichi Isaaqi. Akka mootummaan Siad Barree garagaleen gosoota kanneen hundaa gidduutti lolli belbele. Dabalees, Isaaqotni ofiifuu adda babahanii wal lolan. Lola kana dhaamsuudhaaf, idda bu’ootni gosoota hundaa kora ji’oota baayy’ee fudhate dhugoomsan. Kora kana irratti Heera ittiin nagaadhaan waliin bulan tumatan. Heerri kun haala kanaan tumamuun nagaan akka bu’u taasise. Hanga har’aattis Somaliland keessa nagaan ni jira. Aangoon politikaas yeroo lamaa sadi filmaata dimokraatawaa ta’een humna aangoo irra ture irraa kan biraatti dabruu danda’ee jira. Godinaa Gaanfa Afrikaa keessaa biyyi dimokraatawaan Somaliland qofa jechuu dandeenya. Ummatichi sirna ittiin bulu tumachuu irratti kallachaan qooda qabaate. Sirnichi kan isaa ti. Ummatichis kan sirnichaa ti. Mirga ambummaa guutuu qaba. Somaliland fi Somalia hafe gidduu garuu walshakkiitu jira. Kunis mootummaan Somaloota hafanii Gaanfa deebi’ee tolfamee Somaliland dhuunfachuudhaaf kajeeluun waan maluuf.

Haalli ittiin Somaliland walabummaa isee gonfattee kan warra kaan lamaanii irraa adda. Qooda fudhatiinsa ummataatiin labsame malee hogganni ajaja ummataa jala hin jirre hin mirkaneessine. Somaliland akka biyyaatti walabummaa qaba. Ummatni isaas bilisummaa qaba. Moyxannoo warra hafee keessatti garuu biyyatu walabummaa qaba malee ummatni bilisummaa hin qabu. Walabummaa dhaadheessuu qofaan akka ummatichi bilisummaa hin Gaanfatne godhamaa jira. Kana irraahis waa baruu qabna. Walabummaan bilisummaa malee dhalachuu danda’a.

Falammiin Walxaxaa

Yaada dhumaa kaafnee xiinxala keenya ammaa xumurra. Sunis falammiin biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti deemaa turee fi jiru falammii isaan keessatti deemaa turee fi jiru wajjin walitti hidhamuu isaanii ti. Biyyoota Gaanfa Afrikaa addunyaadhaan beekaman keessaa kan falammiin sabootaa keessatti deemaa hin jirre hin jiru. Qorattotni haala kanaa nagummaan Gaanfa Afrikaa walxaxaa (complex) ta’uu ibsu. Sababa kanaaf, nagummaan biyya tokko kophaatti iggitii argachuu hin danda’u. Haala kana irraa mootummootni Gaanfa Afrikaa amala tokko horatanii jiru. Sunis, dhibdee biyya isaanii keessaa dhuunfachuudhaaf filmaata lama keessaa tokko filachuudha. Tokkoffaa, dhibdee keessa isaaniitiif biyya ollaa Gaanfatamaa taasisuudhaan ollaa balaaleffachuu dha. Kana irraa ka’uudhaanis mormitoota ollaa keessummeessuu dha. Imaammatni akkasii kudhanoota hedduudhaaf Gaanfa Afrikaa keessatti mul’achaa ture. Kun mootummootaa fi mormitoota ollaa gidduutti tumsa uumuudhaaf gargaaree jira.

Lammaffaa, tumsa mormitootaa kana irra mootummootni waliif tumsanii mormitoota dararuu dha. Imaammata isa lammaffaa kana ammatti akka gaariitti hojii irra oolchaa kan jiru mootummaa Wayyaanee ti. Kan Eritrea irraa kan hafee mootummoota hafan hunda wajjin hariiroo gaarii tolfattee jirti. Hariiroo diplomasy fi nagummaa qofa osoo hin taane kan ekonomys tolfachaa jirti. Kunis, mormitoota biyyoota ollaa keessatti qubsuma dhorkachuudhaa

Ethiopia’s rights abuses ‘ignored’ by aid agencies

Britain’s Department for International Development (DfID) and the American aid agency USAID have been accused of ignoring evidence of human rights abuses allegedly linked to their support for a multibillion-dollar social services programme in Ethiopia.

A report published on Wednesday (17 July) by the US-based think tank the Oakland Institute details a long list of grievances presented to aid officials from the UK and US by communities in the Lower Omo Valley in southern Ethiopia. They claim they suffered intimidation, beatings, rape, forced evictions and other abuses as a result of the government’s controversial “villagisation” resettlement programme, which seeks to clear land to make way for commercial investments.
“Donor agencies were given highly credible first-hand accounts of serious human rights violations during their field investigation, and they have chosen to steadfastly ignore these accounts,” says the report, written by Will Hurd, an NGO worker who served as a translator for a team of DfID and USAID officials on a visit to the region in January 2012.

Read More: Madda Walaabuu Press

The Wounded Ethiopian Nationalism and Its Insecurity Dilemma

By Leggese A. Gurmu

Ethiopian Nationalism is a wounded nationalism. The bloody war it has been fighting with its foes since the 1960s has left it severely wounded. It has been fighting both with its internal and external enemies which were created, harbored and brought up by Narrow Ethiopian Nationalism itself. It has been decisively defeated both in the battles of armed struggles and in the realm of ideas. Due to these bitter defeats Eritrea has gone forever. “Ethno”-Nationalists (even though I do not like this name, I could not get better one) have got State power and launched bloody wars against Ethiopian Nationalism. In fact, Ethno-Nationalists have scored so many successive “victories” that has far deepened the wound of Ethiopian Nationalism. Due to these defeats, Ethiopian Nationalists have started to doubt the validity and viability of their political commitments and values. They have lost self values and have become trapped into the vicious cycle that could be analogized to theory of “insecurity dilemma” of the given regime.

In this regard, Messay Kebede, the best mind Ethiopian nationalism can offer, wrote these statements in his recently published article titled Ethiopia’s Fragmented Elites: Origins and Syndromes. He writes, “The dreams of the generation of the 60s and early 70s have been squashed by the victory of the Derg whose dictatorial rule decimated its morale and that of their offspring. Both were offered nothing but the humiliation of a massive exodus. Whether they stayed in the country or left, all experienced another cycle of humiliating events when they witnessed, powerless, the defeat of the Ethiopian army, the invasion of the country by an ethnic army, and the secession of Eritrea. It is hard not to infer from these events a severe damage to Ethiopian nationalism and an erosion of self-confidence such that the generation’s belief in its ability to accomplish great things has received a deadly blow. Without self-confidence, the readiness to unite for a great cause is also likely to suffer gravely.”

For me the real problem is not only the humiliating defeat the Ethiopian Nationalists faced but also how they understand and appreciate their humiliations and defeats. They rightly come to the conclusion that they cannot simply sit and watch their “ideological” and political death. Without any doubt, they will, and indeed have come to the conclusion that they have to do something about their irreparable losses. It seems they want to do this unknown “something” urgently. In the face of this urgency, humiliation, loss of self confidence and values, Ethiopian Nationalism becomes more reactive and irrational, as opposed to pragmatic and strategic. The reactive and irrational nature of this nationalism exposes itself to more systematic and organized attacks of its foes, which are better organized, armed with better ideas and instruments. The more it reacts, the more it gets heavy smacks from all corners of its angry and suspicious adversaries. This has similarity to theories of insecurity dilemma: the more you do things to insure your survival, the more you expose yourself to the greater threats and risks. This is a serious confusion and a fatal vicious cycle that kills via euthanasia.

Ethiopian Nationalists deeply misunderstood their relative strength, weakness and challenges. They think their adversaries are weak, useless and will eventually die. You can say Ethiopian Nationalism has been incurably hurting itself by “delusions of greatness and feelings of impotence”. Since what Ethiopian nationalists think of themselves and their actual realities do not correspond, they are a living and talking world of contradiction. These create and deepen the psychology of “haplessness” and prevent them “from devising realistic responses” to the deadly socio- political problems that they have been creating, developing and promoting. When more organized and competing political forces come to the show and effectively challenge Ethiopian Nationalism, which was protected from all sorts of democratic or whatever competitions until 1992, the leaders of Ethiopian Nationalists found themselves in unceasing and deepening crisis. They could not come up with unifying ideologies that can compete and win support in the realm of marketplace of ideas. Since they do not have any galvanizing idea around which they democratically organize people from different sections of Ethiopian society, Ethiopian nationalism and its leaders face problems of trust and confidence as to their competence and ability to guide and lead. Who is going to follow the losers and people who cannot come up with contextualized, updated and working ideas? In this regard Messay writes again,

“Defeat and humiliation entail leadership crisis. Just as a defeated army questions the competence of its commanding officers, so too a vanquished generation loses faith in leadership. Once leadership is distrusted, the willingness to unite in an organization is drastically reduced. No less than the need to accomplish great goals, confidence in leaders is a requirement of unity.”

Another serious problem of Ethiopian nationalism is that it carries the seed of violence. This is a clear inconvenience given that it cannot be adopted into democratic values and institutions that can earn trust and confidence from different sections of the society. Since this nationalism was (until the final fall of the Derg) created, promoted and maintained by bloody authoritarian regimes, and hence fully backed by state security/coercive  apparatus, the seeds of violence are in its deep philosophy of dealing with  all sorts of problems and competing legitimate interests.

In other words, Ethiopian Nationalists cannot help but resort to use of violence at their disposal whenever they find themselves in problems or crisis. That is why they are still using the structure of violence that they have been building since the end of the 19th century.

Even if they do not have a direct control over the institutions and personnel (the hardware) of Ethiopian repressive security apparatus, Ethiopian Nationalists are still providing the game changing ideas and justifications (the lethal software) for current Ethiopian regime whenever it comes to dealing with their perceived or real “enemies”. For instance, they usually do not hesitate to use the “multimedia platform” under their control to launch deadly offensive propaganda wars against some Oromo political leaders and targeted activists, whom they love to label as “Atseyyafi  Gosangoch /Zeregnoch”, in English “detestable Ethno-Racists”. These acts are a sheer exercise of violence and they show how these nationalists are very much comfortable with the use of violence against their perceived “enemies” whenever possible. This violent nature of Ethiopian Nationalism is not convenient to solve any serious political or social matters with peaceful and democratic procedures. Fundamentally, from the past history and current political and social circumstances, it is possible to say Ethiopian nationalism is yet to be “civilized” to accommodate the differences and live peacefully with competing ideologies. Even today peace, freedom, liberty, and other democratic values are not in the nature of Ethiopian nationalism; it is as wild and barbaric as that of Menelik’s time.  How can anyone with sound mind be attracted to this kind of nationalism that is void of any moral or substantive political content of 21st century?

The violent nature of Ethiopian Nationalism makes it counterproductive, the more it uses subtle but dangerous means of violence, the more it creates problems primarily for itself and its followers. By exercising this violence, Ethiopian Nationalists simply remind everyone, including their moderate followers, what this nationalism has been all about for the last one and half century. It is forcing almost all, including the moderate and people who have been incorporated into the Ethiopian political identity, to integrate past traumas of their ancestries into their life stories, or their self-perceptions, the traumas that are embedded into the minds of the significant majority which have been narrated as “outbreaks of lethal violence that have been described as ‘massacre,’ ‘genocide’ and ‘expulsion.’ Etc. These again create another cycle of resentments and mistrusts which decisively works against their wounds, but immensely strengthen their opponents. This is something that makes me wonder how this nationalism is founded upon its own grave.

I can list so many ways in which the very manifestation of wounded Ethiopian Nationalism works against itself than working against its competitors. Just because of time and space again, I will try to put this in another part of my note. Once more, I would like to quote Messay’s recent statement on this wounded nature of Ethiopian nationalism. It is dark and gloomy but illustrates the points I would like to emphasize. He writes,

“It would be naive to expect from a wounded generation the solutions to Ethiopia’s numerous problems. What was ruined by one generation cannot be fixed by the same generation. True change requires, above all, culture change, which takes time because it is a matter of creativity and growth. In short, real change is a generational issue.”

I totally agree with these statements. I would like to add that the wounded nationalism will die if it does not know how to stop wounding itself overtime it tries to attack its real or perceived enemies.  Now, every day and every moment, Ethiopian nationalism is busy in severely wounding itself and in fact bleeding to death. Doesn’t this nationalism have any nervous system that detects and traces the bleeding wounds and inform the victims to take the correcting measures? I think one of their  nerve nodes  Professor Messay has started to see how he and his generation have been wounding and slowly killing their Nationalism which they took an oath to care for, nurture and protect by all means, the means they do not have any clue about, however.

Source: The Wounded Ethiopian Nationalism and Its Insecurity Dilemma 

ጉዱ የማን ሆነና?

ይድረስ ለአቤ ቶክቻው

ይህን ደብዳቤ በቅርቡ “ጉድ በል ሰላሌ” በሚል ርእስ ባወጣኸው ላይ ተመርኩዤ የፃፍኩት ሲሆን እሱን በአንድ ቁምነገር በመያዜ ምክንያት ሳላወጣው ብቆይ ሌላ ጦርነት በኦሮሞና በተለይም ጃዋር ላይ ስትከፍቱ (አንድ ታዛቢ “ጨርቅ ጥሎ ማበድ” ብሎታል)በግርምት እየተከታተልኩ ቆየሁ::
ለነገሩ ለእንቶ ፈንቶ መልስ እየሰጡ እሰጥ አገባ መግጠምና ጊዜ ማጥፋት አስፈላጊ ባይሆንም እንቶ ፈንቶ ሲበዛ እውነት የሚመስላቸው ስለማይጠፉ መልስ መስጠት የግድ ይላል::
አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳና ወደ ዋናው መልዕክት እሄዳለሁ::
  1. ከሰሞኑ በግብፅ UNHCR ፊት ለፊት ሲካሄድ  የነበረው የድረሱልን ጥሪ አሁንም እንደ ቀጠለ ነው፤ ይሁንና ከኦሮሞ፣ከግብፅና ከአልጀዚራ ድረ-ገፆች ውጭ ሲዘገብ አይታይም:: እርግጥ አንተና መሰሎችህ እንደ ዜና ሳይሆን  ሰላማዊ ሰልፈኞቹን ለማጥቃት አንድ ሰሞን አንስታችሁታል:: እሱን ወደ ኋላ እመለስበታለሁ::
  2. አንተም ሆንክ መሰል ዘላፊዎች ትኩረታችሁን ያደረጋችሁት በመጀመሪያ ቀን ካነገቧቸው ወደ አስር የሚጠጉ መፈክሮች ውስጥ “ኦሮሞዎች እንጂ ኢትዮጵያውያን አይደለንም” የሚለው ላይ ነው:: ስለአንኳር ጥያቄያቸው ሲጀመርም ደንታም የላችሁ፤ ከዚያ በኋላ የት እንደደረሱ የማወቅ ፍላጎትም የላችሁ:: አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎችማ ስደተኞቹ ተሰብስበው እስር ቤት ቢታጎሩ ደስ ይላቸዋል::
  3. ይሄ “ኢትዮጵያዊነትን አለመቀበል” አስተሳሰብ በ”ኢትዮጵያ አንድነት አማኞች” ዘንድ እጅግ የሚብጠለጠል ቢሆንም አሁን የመጣ ወይንም አዲስ ክስተት አይደለም:: ኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆኑ የኦጋዴን ተወላጆች፣የሲዳማ ብሄርተኞችና  ሌሎችም ይሄን አስተሳሰብና እምነት ያራምዳሉ፤ ይህም የራሱ የሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች አሉት:: ሰሞኑን ጨርቅ ያስጣላችሁ ዕብደት አደባባይ ሲወጣማ መሃል ሲያንዣብብ የነበረው ሳይቀር ሁሉም በየፊናው “ይሄስ ኢትዮጵያዊነት በአፍንጫዬ ይውጣ – መጀመሪያ (ብሄሩን እየጠቀሰ) ሲዳማ ነኝ ወዘተ” ማለቱን ቀጥሏል::
  4. በአንፃሩደግሞ እነዚህን ወገኖች “ኢትዮጵያውያን አይደሉም” የሚሉ “ንፁህ ኢትዮጵያውን”ም አሉ:: ይሄንን አይነት “ኢትዮጵያዊነት” ደግሞ አገሪቱን የሚያስተዳድሩት ጠ/ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሳይቀሩ በጥብቅ የሚጠየፉት እንደሆነ በአንድ ወቅት ቃለምልልስ ላይ ተናግረዋል:: የኢትዮጵያው መሪ የሚዘልፉትን ዓይነት “ኢትዮጵያዊነት” የኢትዮጵያ መንግስት ግፍ ሰለባ የሆኑት አንቀበልም ቢሉ ምኑ ላይ ነው ድንቁ? እሩቅ ሳንሄድ በ2012 መባቻ ላይ ቀጣሪ ጌቶችህ የ”ዓመቱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ” ብለው አበበ ገላውን ሲሸልሙ በዚያው ዓመት እነ ጥሩነሽ ዲባባ በኦሎምፒክ ዓለምን ሲያስደምሙ ነበር:: ታዲያ እነዚህን  ኦሮሞች እንደ “ኢትዮጵያዊ” ሳትቆጥሩ ኦሮሞው “ኢትዮጵያዊ”ነቱን ከጥያቄ ሲያስገባ “እኛ የምንተገብረውን ተረድተው ነው” አትሉም ነበር? ነው ወይንስ አበበ ገላው የቀድሞውን ጠ/ሚኒስትር  መለስ ዜናዊን ተሳድቦ የ”ዓመቱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ”ን “ክብር” ስለተጎናፀፈ አንተም ኦሮሞችን ተሳድበህ ልትሸለምበት አቅደህ ነው? እቅድህ ባልከፋ ነበር፤ ነገር ግን ኦሮሞነትህን እንደደበቅከው ብትቆይ ያዋጣህ ነበርና ተስፋ ያለህ አይመስለኝም:: በነገራችን ላይ መለስ ዜናዊን አምርሬ ብቃወምም አበበ ገላው እና አንተ እድሜ ልካችሁን የማትሰሩትን አምባገነኑ ሰው ባንድ ወር እንደሚሰሩ ጥርጥር የለኝም:: ሌላው ቢቀር ይሄን ጣጠኛ ግድብ ያስጀመሩት ሰውዬው ናቸው::
  5. የኦሮሞን ጥያቄ ለማጥላላትና ለማሳነስ ልክ አንተ እንዳልከው “የተጨቆኑት ኦሮሞዎች ብቻ ናቸው እንዴ” የምትለዋ በጣም የተለመደች ናት:: ይሄ እውነት ነው፤ ኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች በርካታ ብሄሮች ለዘመናት በአምባገኖችና በጨቋኝ ተስፋፊዎች ሲበዘበዙ፣ሲዋረዱና በባርነት ሲሸጡ እንደነደነበር ዛሬም እንዳሉ የታወቀ ነው:: የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ ይሄንን ይገነዘባሉ፤ መቸም እኛ ብቻ ነን ተበዳይ ብለው አያውቁም:: ጥያቄው ማተኮር ያለበት ግን ኦሮሞ ላይ የሚደርሰው ግፍ እንዴትና ለምን ተለየ የሚለው ላይ ነው:: ለዚህ ደግሞ ምስክርነት የሰጡት በኦሮሞ ህዝብ ወዳጅነታቸው የማይታወቁት ስዬ አብርሃና ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ናቸው:: ሁለቱም በእስር ቤት በነበሩበት ወቅት ያስተዋሉትን ሲገልፁ እስር ቤቱ ውስጥ ኦሮሞ ከመብዛቱ የተነሳ “የእስር ቤቱ ቋንቋ ኦሮምኛ/አፋን ኦሮሞ ነው” ብለዋል:: አንዳንድ ጥናታዊ ግምቶች የኦሮሞ ፖለቲካ እስረኛ እስከ 95% ይደርሳ ል ይላሉ:: የአደባባይ ምስጢር የሆኑትን ሌላ ሌላውን ሳንጨምር ይሄ ብቻውን በኦሮሞ ላይ በተለየ የሚደርሰውን ግፍ ባመላከተ ነበር::
ይሄ ጭራ ያስበቀላችሁ የ”ኦሮሞ ፎቢያ” ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ዋናው አሳሳቢና አንገብጋቢ ጉዳይ አሁን በግብፅ ውስጥ ከለላ የተነፈጋቸው እነዚህ ስደተኞች እስከዛሬ ጥበቃ  እንዴት አያገኙም፤ የወደፊት እጣ ፈንታቸውስ ምንድነው የሚለው ነው:: ችግሩ ያለው ግን ከሞራልና ሎጂክ ውድቀታችሁ ላይ ስለሆነ መነጋገር፣ በቅን መከራከር፣ማስተዋልና መተማመን የሚሉት ባንተና ጌቶችህ ቤት ጨርሶውኑ የሚታሰብ አይደለም::
ለ1 ወር ያክል በተከታታይ ተቃውሞ ሲያሰሙ ማን ዞርብሎ አያቸው? የኢትዮጵያ መንግስትማ ምን ገዶት ያስብላቸዋል:: አይደለም ለ”ዜጎቹ” መብት ሊከራከር እንዲያውም አሁን ከወደቀው የግብፅ መንግስት ጋር በጠረቤዛ ዙሪያ ለመነጋገር የመጀመሪያ ቅድመ ማስጠንቀቂያ የ”ኦሮሞን ድምፅ አትስሙ” ነው መሰል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር ከተነጋገሩ በኋላ የቀድሞው የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ ከሳምንት በላይ ሲደረግና በአገራቸው ሲዘገብ የነበረውን የድረሱልን ጥሪ “አላየንም አልሰማንም” እንዳሉ ተዘግቧል:: በትዊተር ተጠቃሚነታቸው ለሚታወቁት ቴዎድሮስ አድሃኖም እኔም “የአባይ ላይ ጦርነት – እምቢ” የሚለውን ፅሁፌን ጨምሮ በተለይም በኦሮሞ ላይ የሚደረገውን እንዴት ዝም አሉት እያልኩ አጫጭር መልዕክት ስልክ ነበር:: ለነገሩ “እኔና መልዕክቴን ከቁምነገር ይቆጥሩታል፤ ኦሮሞን የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ዜጋ አይቶት ለህልውናው ይቆማል” ብዬ ሳይሆን እሳቸውም “አላየንም አልሰማንም” እንዳይሉ ብዬ ነው:: የህወሃት ምላሽ የትኛውም ቢሆን አያስገርምም፤ የሚደንቀውና የሚያሳዝነው  ከእንዳንተ አይነቱ “ጋዜጠኛ”ና ተቃዋሚ ነኝ ባይ የሚሰነዘረው ውርጅብኝ ነው::  ከ “ብሄር በፊት ሰብዓዊነት” ስትሉ የነበረው ኦሮሞው በግራና ቀኝ ሰብዓዊ መብቱ ሲጨፈለቅ፣ ከመሬቱ ሲፈናቀል፣ በእስር ቤት ሲታጎር፣ሲገደል፣የገባበት ሲጠፋ፣ሲሰደድ፣ልጆቹ ሲደበደቡና ከትምህርት ገበታ ሲባረሩ የት ነበራችሁ፤ የትስ አላችሁ? ድንቄም ሰብአዊነት! ይባስ ብሎ “ኦሮሞዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህን ይሻሉ” የሚል ዝግጅት ገና ለገና ይቀርባል ሲባል ዓለምን የሚያስደንቅ የስድብና የጥላቻ ውርጅብኝ! ምንም የማታውቀውን ጋዜጠኛ እስኪያስደነግጥ ድረስ! ዝግጅቱ ከቀረበ በኋላ ያለውን ድራማማ ሼክስፒር ራሱ መድረስ ይከብደዋል:: በተለይ ጃዋርን አብስሎ መብላት ብቻ ነው የቀራችሁ:: እኔን የሚገርመኝ ግን ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ የሞገተውና ገና 30 ዓመት እንኳን ያልሞላው ጃዋር እንዲህ ሱሪ ካስወለቀ ያለማወላወል ኦሮሚያን ነፃ እናወጣለን ብለው ዝንተ ዓመት ሲታገሉ የነበሩት ከእስር ቢፈቱ ወይ ውጭ ያሉት ትግሉን ጠጠር ማረግ ሲጀምሩ ምን ሊኮን ነው? በነገራችን ላይ ይህ የትንሽ ትልቅ ከወደናንተ ሲጠላ ከወደኛ ሲወደድ፣ ከወደናንተ ሲብጠለጠል ከወደኛ ሲወደስ፣ ከወደናንተ ሲናቅ ከወደኛ ሲከበር ላስተዋለና በቅርቡ የኦሮሞ ሳምንትና የአሊ ቢራ በዓል በሚኒሶታ ሲከበር ጃዋርም መሸለሙን ላየ በናንተና በኛ መሃል ያለው ርቀት የትዬለሌ መሆኑን ይገነዘባል::
በተቃራኒው ጎራ ደግሞ ኦሮሞ መሆንህ ኦሮሞን የማጥቃት መብት የሚያሰጥህ ይመስል ዘርህን መቁጠርህ:: አንድም ጊዜ እንኳን ለምንድነው ይሄ ህዝብ እንዲህ የሚሰቃየው፣ ለምንድነው ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ የሚታሰረው፣ በአፍሪካ ከሚነገሩ ቋንቋዎች በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጠው ኦሮምኛ ለምንድነው አንድም ነፃ ጋዜጣ የማይታተምበት ያላልክ “ጋዜጠኛ” ዛሬ ዘርህን የምትቆጥር ማንን ለማሞኘት ነው? ስለ እስክንድር ነጋ ሌተ ቀን ስታነበንብ ስለ ሰላሌው ጎበዝ ተማሪ ታዬ ደንደአ(Taayyee Danda’a) መታሰር አንድም ቀን ያልተነፈስክ አስመሳይ ዛሬ ሰላሌን የምትጠራው ማን ይሰማኛል ብለህ ነው? ያንተ ማንነት ነፃነት አያስገኝ፣ ፍትህ አያመጣ፣ ከሰው እኩል አያረግ፣ወይ ከጥቃት አያድን:: ለስም ለስምማ እንኳንስ አንተ በራስህና ለራስህ መናገር እንዲሁም መፃፍ የማትችል ቀርቶ ፈላጭ ቆራጭ የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለስላሴም ከኦሮሞና ከጉራጌ ይወለዳሉ:: ግን የሰውዬው የኦሮሞና የጉራጌ ደም ሁለቱን ማህበረሰብ ከብዝበዛ፣ ስድብና የበታችነት ስሜት አላላቀቀ፤ ሰውዬው ራሳቸው ያንን ማንነታቸውን መደበቅ ይፈልጉ እንደነበር ነው የሚነገረው:: እንዲያውም ማንበብና ማወቅ ስለማትፈልግ ወይም ደግሞ እየሰማህ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለህ ነው እንጂ የሰላሌው ምርጥ ልጅና ቀድሞ ንጉሱን ከመፈንቅለ መንግስት በማዳን እንዲሁም ኔልሰን ማንዴላን በማሰልጠን የሚታወቁት ጀነራል ታደሰ ብሩ ከጓዶቻቸው ጋር የኦሮሞ የነፃነት ትግልን የጀመሩት በኃይለስላሴ መንግስት ደረጃ “የኦሮሞን ህዝብ በመቶ ዓመት ወደኋላ ለማስቀረት” የነበረውን ዕቅድ ደርሰውበት ነው:: እናም አልተረዳህ እንደሆነ እንጂ የትኛውም ኦሮሞ ከውጭ ከመጣ ጠላት ይበልጥ የራሱን ከኃዲዎች ይጠየፋል:: ይህን የምለው ወይ አንተን ለማስተካከል አሊያም ኦሮሞውን ወጣት ገልቱ ታረጋለህ ብዬ ሰግቼ ሳይሆን ኦሮሞ ያልሆነውን ሌላውን ህብረተሰብ ያለትክክለኛ መረጃ እያወናበድክ በኋላ አለመግባባት እንዳይፈጠር ነው::
በተረፈ የዘፋኙን መልዕክት ስለመረዳትህ እርግጠኛ ባልሆንም ስለጋበዝከን ዘፈን አመሰግናለሁ:: እኔ ደግሞ ይህን ግጥም ልጋብዝህ
” . . .Ni aara naan jedhu obsee hin dabarfatu
Madaa koo kanatti falaxaa itti horfu
Isan an sossobee kunuunse kunuunsee  qoorsu
Isaan guyyaa guyyaan na jalaa boochisu
Miirri dhukkubbii isaa qaama koo bobeessaa
Muddaa mudhiin isaa na dhoweera deemsa
Madaa kootu hin qooru maafan aaruu dhiisa”
ሙሉውን ግጥም (በግርድፍ ትርጉም “ቁስሌ አልደረቀም ለምን አልናደድ” ፀኃፊ ተስፋዬ ብርመጂ) ከጉለሌ ፖስት ማግኘት ትችላለህ:: አሁንም እንደቀድሞው “ማንብብ ሳይጠበቅብኝ አውቀዋለሁ” ብለህ እንደማትዘለው ተስፋ አደርጋለሁ:: ቁቤ አላውቅም ኦሮምኛ አላነብም የሚል የሰነፍ ሰበብ ታመጣለህ ብዬ አልጠብቅም:: “ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድም” አይደል የሚባለው? ፍንፊኔ/አዲስ አበባ የአንደኛ ደረጃ ተማሪ እያለሁ በሁለት ወር የጨረስኩትን አንተ በዚህ እድሜና እውቀት ይከብደሃል ካሉኝ አላምንም::  ምናልባት ኦሮምኛ መማርህ አማርኛን ያስጠፋብኛል ብለህ ሰግተህ ከሆነ በኔ ይሁንብህ፤ አንዳንድ ዘለፋዎችን ያስረሳህ ይሆናል እንጂ ቋንቋው በጭራሽ አይጠፋብህም::
በመጨረሻም አያቶቼ በኦሮምኛ የመከሩኝን ትንሽ ምክር ተርጉሜ ላካፍልህ:: “አንገትህን ቀና አድርገህ ሂድ: ማንነትህ ከማንም ቡራኬ(ወይም ግሳፄ) ሳያሻው ላንተ በቂ ነው:: ራስህን ከመጠን በላይ አትውደድ፤ ነገር ግን እራስህንና እኛን ከሚያስጠላህና የበታች ከሚያረግህ ነገር ራቅ፤ እኛና የወለድናቸው ወላጆችህ እንደምንወድህ አንተ ደግሞ አክብረን፤ ወንድሞችህን ውደድ፤ ለልጆችህም ይህን አስተምር:: ” ምናልባትም አያቶችህና በፅሁፍህ የጠቀስካቸው በኦሮሚያ ውስጥ ስትዘዋወር ያገኘሃቸው አዛውንቶች ተመሳሳይ ምክር ሊመክሩህ ይችሉ ነበር፤ ነገር ግን ቋንቋቸውን አታውቅምና የሚሉትን ስላማትረዳ የሰጡህን እርጎ ብቻ ጠጥተህ ሄድክ:: በወንድሞችህና በልጆቻቸው ላይ ያለምንም ርህራሄ(ምናልባትም በግፊት)  የፃፍከውን አሁን ቢያውቁ እንዴት ይፀፅታቸው ይሆን? ሰላሌ ጉድ ካለ ልጆቼ ለምን ጥበቃ ጠየቁ ብሎ ሳይሆን ያንተና መሰሎችህን እርቢተኝነት አይተው ወንድም በወንድሙ ላይ ሲነሳና በዙሪያው ያለው ሁሉ ዝም ሲል(አንዳንዱም ድንጋይ ሲያቀብል) ታዝበው ነው:: ኦሮሞውንም ሆነ ሰብዓዊነት የሚሰማውን የትኛውንም ማህበረሰብ ጉድ የሚያሰኙት ካገራቸው በግፍ መሰደዳቸው ሳያንስ በስደት በሚኖሩበት በማያውቁት ነገር ሲጠቁ መግቢያ ጠፍቷቸው ከለላ የጠየቁት  ሳይሆኑ በአደባባይ እነሱን ስትዘልፉ ውላችሁ ሰው አይሰማንም በማለት ከጓዳችሁ የምትሰሩት ስራ የተጋለጠባችሁ ናችሁ:: ኤልያስ ክፍሌ ከሞቀ ጎጆው ለግብፅ የተማፅኖ ደብዳቤ ሲፅፍ አቀርቅራችሁ አሳልፋችሁ ስደተኞች መፈክር አነገቡ ብላችሁ የምትንጫጩት ናችሁ ጉደኞች:: ትምክህት፣ ጥላቻና ስድባችሁ ዓለምን ጉድ ያሰኘው ናችሁ የታሪክ ጉደኞች::
የግርጌ ማስታወሻ
በደመ ነፍስ ለፃፍከውና በመረጃ ዕጦት/መዛባት ዕርቃኑን ለቀረው የመጀመሪያው ፅሁፍህ የነበረው አድናቂ ብዛት በተለይም ደግሞ ለዘብ ካለውና ስህተትህን ሙሉ በሙሉም ባይሆን በከፊሉ አምነህ ይቅርታ ከጠየቅክበት ፅሁፍህ ጋር ሲነፃፀር እጅግ አሳሳቢ ነው(2000+ ለ 500 የፌስቡክ አዎንታዊ ምላሽ)::  አንተና ቀጣሪዎችህ የአንባቢያችንና የአድናቂያችን ብዛት የአስተሳሰባችን ትክክለኛነ ት መገለጫ ነው ካላችሁ እኔ ደግሞ የምታራምዱት የብሄር ጥላቻ ፕሮፓጋንዳ መረን የመልቀቁ ውጤት ነው እላለሁ:: ትግሬውንስ ስልጣን ቀማን ብላችሁ ነው እንበል፤ ኦሮሞውስ ምን አድርጎአችሁ ነው? ይህን ትልቅ ህዝብ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከተረባረባችሁበት ሌላው በቁጥር ያልበዛውማ ትምሩኛላችሁ ብሎ የሚያምን ይመስላችኋል? እናንተ ምናልባት ከግራ የቆሙትን ጎትተን ወደ ቀኝ እናመጣቸዋለን ብላችሁ ከሆነ እኔ ደግሞ ሲጀመር የምትጎትቱት ጠንካራ ገመድ ሳይሆን ቀጭን ክር ነው፤ ሲቀጥል ደግሞ የምትጎትቱት እናንተ ብቻ አይደላችሁምና ያቺ ክር ልትበጠስ እየተቃረበች ነች ባይ ነኝ:: የሚያሳስበኝ የክሩ መሳሳት ሳይሆን የዚህ የብሄር ጥላቻ ዘመቻ መዘዝ ነው:: የዛሬዋ ኢትዮጵያ የወደ ፊት ዕጣ ፈንታ የትኛውንም ይሁን በዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦችና ብሄሮች ያሉበት ቦታ እንዳሉ መቆየታቸው የግድ ነው:: በሰሜን አማራና ደቡብ ትግራይ፣ ሰሜን ኦሮሚያና ደቡብ አማራ፣ ምስራቅ ኦሮሚያና ኦጋዴን ወዘተ የሚኖሩ ህዝቦችና ብሄሮች ጎረቤት ሆነው ይቀጥላሉ:: በተለያዩ የደቡብ ከተሞች ውስጥ የተለያዩ ብሄረሰቦች በተለይም አማራው ከረጅም ጊዜ አንስቶ እንደሚኖሩት ወደፊትም ይኖራሉ:: እናም የትኛውንም የፖለቲካ አቅጣጫ የሚከተል ለነዚህ ዜጎች የወደፊት ሰላም ቅድሚያ ካልሰጠ “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” እንዳለችው አህያ የሚያስብ መሆን አለበት::  ዛሬ በተገኘው አጋጣሚና በየሚድያው የጥላቻ መርዝ እየተዘራ ነገ የሰላም ፍሬ መጠበቅ ወይ ከሞኝነት የመነጨ ነው አሊያም አጉል ግትርነት ነው::  ዛሬ በህወኃት መንግስት የተቆጣጠረው ሚዲያ ቀስ በቀስ ወደ አንጀት ቁስልነት ተሸጋግሮ ባለበት ሰዓት በአንዳንድ ድርጅቶች ቁጥጥር ስር ያሉት ሚዲያዎች ገና ስልጣን ሳይኖራቸው የጨጓራ በሽታ ከሆኑ ስልጣን ቢያገኙማ ወዴት እንደሚሸጋገሩ መገመት አያዳግትም::
ቸር እንሰንብት::
ግርማ ታደሰ
ሃምሌ 9 2013