Category Archives: Oromo Political Organization

about OLF, OPDO, ODF, OPC OFDM and other oromo organization

HUMNA WARAANAA OROMOO CIMSUUN GAAFII YEROO WAAN TA’EEF DEEBII HATATTAMAA ARGACHUU QABA

wbo

Humna waraanaa oromoo cimsuun gaafii yeroo waan ta’eef deebii hatattamaa argachuu qaba jedhee yaada.Haa ta’u malee, waayee qabsoo hidhannoo fi jabeessuu waraana Oromoo yoo har’a hin kaasne yoomiyyuu kaasuu akka hin dandeenyen hubadha. Yeroon ammaa, yeroo waraanni Oromoo (Waraanni Bilisummaa Biyyoolessaa Oromoo), kan har’a diina injifatee, bilisummaa fi abbaabiyyummaa keenya deebisuuf wabii ta’u fi boru ammoo biyya keenya eeguu danda’u, itti ijaaramuu fi cimu ta’uu qaba jedheen amana. Akkuma mata dureen ibsu, gaafiin kunis dhugumatti gaafii yeroo ammaa jabaa waan ta’eef osoo yeroon hin kennaminiif kan uummata Oromootiin deebii hatattamaa argatu ta’uu qaba. Maaliif humna waraanaa cimsuu akka nu barbaachisu sababaalee baay’ee kaasuun ni danda’ama. Haa ta’u malee sababaalee gurguddoo tokko tokko kaasuun yaala.

[1]Tokkoffaa, Wayyaanotni kan uummata Oromoorratti roorroo hamma kana hin jedhamne dalagaa jiran, akka yeroo tokko tokko dubbatamutti sodaa uummata keenyarraa qabaatanii otuu hin taane, sababni inni guddaa fi hangafti waan nu tuffataniifi. Kun tuffii dha! Waraana cimaa fi abdachiisaa yoo qabaanne garuu gochaa diinaa kana dura dhaabbachuun waan danda’amuuf tuffiin kun akkanatti cimuu hin danda’u. Gaafsan nu sodaachuu danda’u jechuu dha.

Mee fakkeenyaaf haa jennuu, nama tokko kan itti roorrisani fi akka barbaadame kan godhamu waan nama kana sodaataniif otuu hin taane, waan humna isaa tuffatanii fi silaa maal nu godhuu danda’a jedhanii yaadaniif ykn beekaniifi. TPLF uummata keenya akkanumatti ilaalu jechuu dha. Dhugaa dha, uummatni kun otuu carraa argate, akka galaanaa waan isaanirra garagaluuf, TPLF kana hubachuudhaan sodaa qabaachuu akka danda’an waan nama shakkisiisuu miti. Haa ta’u malee, uummatni keenya har’a carraa sana akka hin qabne fi humni isaan sodaachisus akka hin jirre waan beekaniif, tuffiirraa kan madde, TPLF akka barbaadanitti uummata keenya itti taphachaa jiru.

[2]Lammaffaa, har’a TPLF nama-nyaataan kun uummata keenya kaan ajjeesaa, kaan mana hidhaa keessatti dararaa, kaan biyyarraa baqachiisaa, kaan lafa isaarraa buqqisanii kadhataa godhaa, ofii isaaniitiif garuu biyya teenya fi dachee teenyarratti abbaa biyyaa fi abbaa qabeenyaa nurratti ta’anii; nu nyaachaa otuu jiranuu, isaan otuu hin quufin, Obboleewwan isaanii dabaree eeggatanii Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf waan qophii guddaa godhaa jiraniif; badiin kana caalu akka nurra hin geenye, har’a waraana jabaa qabaachuun dirqama ta’a.

[3]Sadaffaa, yoo waraanni jabaan jiraate, xinnaatee yoo xinnaate lolee lafa qabchuu kan hin dandeenyellee yoo ta’e, yeroo uummatni keenya tokkummaadhaan ka’anii harka duwwaa diinaan falman kana, warra lammiilee keenya ajjeesan adabee gumaa namoota keenya battalumatti baasuu kan danda’u yoo ta’e, diina sodaachisee; uummata keenyatti ammoo hamilee gudda uumuu waan danda’uuf, sochiin uummata keenyaas caalaatti akka cimu taasisa. Namni abdii tokko duubaa qabu, sodaa qabaachuu hin danda’u. Humni naaf birmatu na bira ykn na duuba jira jedhee waan abdatuuf, waan ka’eef sana hamma bakkaan ga’utti duubatti hin deebi’u jechuu dha.

[4]Afraffaa, yoo waraanni Oromoo jabaan jiraate, kan biraa hafee lammiileen Oromoo kan waraana Wayyaanee keessa jiranillee dafanii humna keenyatti makamuuf hamilee horatu. OPDOnillee walba taatee gara qabsoo uummata Oromootti deebi’uuf kun carraa uumuufii danda’a.

Egaa, maaliif humna waraanaa Oromoo cimsuun barbaachisaa akka ta’e sababaalee tokko tokko tuttuquu yaalee jira. Kanatti aansee akkamitti waraana jabaa ijaaruu akka dandeenyu gabaabumatti qabxiilee tokko tokko ibsuun yaala. Waraana qabsoo bilisummaa Oromoo, asitti Waraana Bilisummaa Biyyoolessaa Oromoo kanan jedhu, filannoo lamaan[2] ijaaruun ni danda’ama jedheen yaada.

 • Filannoo tokkoffaa:[1] Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) amma jiru jabeessuu, cimsuu fi bifa biraatiin ykn bifa haaraatiin ijaaruu dha.
 • .Filannoo lammaffaa:[2] Waraana Biyyoolessaa Oromoo  Kun akka yaadaatti salphaa haa fakkaatu malee, hojiidhaan agarsiisuun ulfaataa akka ta’u nan hubadha. Haa ta’u malee, WBO amma jirus yoo ta’e, maallaquma uummata Oromoorraa argamuun xinnaatus baay’atus sochaa’aa jira ykn socha’uu danda’a malee gargaarsi qaama biraarraa argamu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf, uummatni keenya, keessumaayuu uummatni biyyoota ambaa jiraatan, tokkummaa fi kutannoodhaan yoo ka’an, maallaqa buusuudhaan Waraanni Biyyoolessaa Oromoo haaraan akka ijaaramu godhuun waan hin danda’amneef sababni ni jira jedhee hin yaaadu. Egaa kun projaktii guddaa wareegama guddaa gaafatu waan ta’eef, kutannoo lammiilee Oromoo hundaa gaafata.

Egaa, gara xumura barruu kiyyaatti deemuuf, waraanni Oromoo (Waraanni Bilisummaa Biyyoolessaa Oromoo jabaa fi cimaan tokko yoo ijaarame, lolee lafa qabatee diina injifachuu yoo dadhabellee, sadarkaa duraarratti, uummata keessatti argamee kan roorroo diinaa lammiilee keenya irraa ittisu, kan battalumatti gochaa diinaa hordofee gumaa lammiilee keenyaa baasuu danda’u; kan gutumaa guututti Oromiyaa keessatti bakkee hundatti socha’u ta’uu qaba jedheen yaada. Humna ittisaa jechuu dha.Yoo Oromoon kutatee ka’e; yoo akkuma yeroo ammaa mul’achaa jiru tokkummaan keenya akka uummataatti cimaa deeme; yoo karaa danda’amu hundaan Oromoon hunduu dirqama Oromummaa ba’an, har’a taankii fi xayyaara waraanaa argachuu ykn qabaachuu baannus, meeshaa waraanaa gargaarsa Oromootiin bitamu fi kan diinarraa booji’amuunuu diina hamma funyaaniitti hidhate kana jilbiiffachiisuun waan hin danda’amneef hin jiru. Oromoon wal malee firas ta’ee gargaarsa hin qabu. Kuni immo Kutannoo qofaa nu barbaachisa. Kanaaf, qabeenyuma fi gargaarsa keenyaan waraana ABO bira haadhabannuun dhaamsa kooti.

Gadaa gadaa bilissummaa rabbi nuuf haa godhu

You can contact the writer @ Harun Kalil Bati  harunkalil@yahoo.com

 

Advertisements

What does it mean to be a Proud Oromo Nationalist?

harun oooo

Oromo nationalism is the base in which the Oromo man kind (the Oromo nation) is identified. Like any other nation of the world, the Oromo nation has its own language, culture and history. At the same time like any other nation of the world, the Oromo nation wants to keep and develop its own language and culture. Moreover the Oromo nation wants to insure self-respect and sovereignty and be identified by the international community and the neighbors as an independent state and sovereign nation. In order to protect its identity, self-respect and political power from danger, the Oromo nation need to have the understanding, meaning and values of libration knowledge and a free organization. But this free organization should advocate and focus the all rounded political struggle to insure the freedom and independence of the Oromo nation and the socio-political aspiration of the Oromo people. This free organization should also show the Oromo struggle practically on the ground to advance this grand aspiration.

In my view, we can see knowledge in to two ways, the first one is a knowledge used by the Abyssinian colonizers to make others fool and spoil their way of thinking about themselves for the reason of colonization or domination. Consequently, those who are made to be fool, spoiled and changed their way of thinking are ashamed of their own identity and hence easily dominated. The second one is the knowledge which bases on truth. With out the knowledge of truth and freedom Oromo nationalism never prospers and develops. The knowledge of truth and freedom clearly analyses and shows where and how the Oromo nation in the past was and existed, in which situation do we get this nation at present and what the destiny of this nation in the future. The true knowledge advocates that the Oromo nation lived under the governance of the Gada democratic system. Besides it educates that the Gada system is the origin of the Oromo culture and history. It also educates that Oromia is built from that. It appropriately teaches Concerning the Oromo world views, philosophy and origin of the Oromo religion. Without understanding this crucial issues, to have Oromo nationalism deep rooted in our society would be difficult.

In addition to this the oromo history notifies what has happened before, like the Abyssinian colonizers misled the westerns to cooperate with them and did the whole sort of possible brutal and arrogant oppression on the Oromo people which begins a century ago and still going on. Analyzing and understanding the overall oromo history and the destiny of the oromo nation will enable Oromo nationalism to prosper and develops in all oromos across the globe. A well equipped tactics and techniques help us fight for our libration and freedom, as the same time it will open a road how Oromia will be restructured when librated. It educates that leading a life under the political domination of our colonizers and oppressors mean a very disregarding and dehumanizing course which is translated to lack of socio-political and economical opportunity while to have a sovereign state with freedom and democracy gives every single Oromo full of opportunity, self respect and pride.

Knowledge of libration enables all Oromo nation to set them free from disregarding themselves and avoid pretending to be the identity which doesn’t denominate them. Besides it gives the understanding that the Oromo people are not under others domination. As the same time it teaches that the Oromo nation is not under the habasha or the white nation’s domination. The history of the Oromo nation testifies that the Oromo culture and religion is not by any means less than the culture and religion of other nation, the Oromo nation have its own culture and religion which is full by it self. A proud Oromo shows us how he respects himself, his identity and how he respects his people.

An Oromo which doesn’t identify himself as an Oromo and is not proud to be an Oromo will never respect himself and his nation. This kind of Oromo has a daily activity of pretending to be someone else and for his personal gains would never retreat to be a tool for our oppressors. Therefore any Oromo with no national pride can never be the right citizen for his country and for his nation. Such Oromos have been cooperating and becoming a tool for Amhara and TPLF elites in the process of colonization, arrogant subjugation, oppression and brutal slavery. These days the ruling TPLF regime has organized such Oromos in the name of OPDO. They still live for their personal interests and are doing the same activities. Such Oromos who live to fulfill their personal interest always never retreat to serve our enemies. Those Oromos, when the Oromo nationalism develops and the struggle of libration comes to victory the days for these Oromos will be dark and their destiny will also be disgraceful.

The unified Oromo who had the knowledge of libration was the one who in the 1960th established the Mecha and Tulema self help association and the OLF in the 1970th. Any free Oromo association and organization takes the Oromo culture, language and history out of grave and lets to flourish and develops. It reestablishes the on lost Oromo nationalism. It teaches about the land ownership to the Oromo nation. It unifies and reorganizes those Oromo people being fragmented and having problems having among them. If Oromos are ideally and physically fragmented then it will expose them for the slavery life. It also shows the meaning and understanding of own history, speaking with own language, developing own culture, maintaining own unity, strengthening own identity practically.

Through the road which the Mecha and Tulema self help association and Oromo libration front made, the Oromo language started to be written in letters, the history and the culture of the Oromo nation is taken out of the grave and let to be developed. A lot of Oromos understood who they are and started to contemplate about Oromia and land ownership which consequently lead them to fight for it. That is why these days many Oromo youths started a very difficult and bitter struggle.

Very less Oromos in number have established the Mecha and Tulema self-help Oromo association and the Oromo liberation front. Many of them for liberating Oromia and nation of the Oromo people have passed away during the struggle. Those who till now are alive are also continued the struggle. Thousands of Oromo martyrs have passed away and sacrificed themselves in this bitter liberation fight. Therefore the Oromo youths should ask themselves saying ‘what is our part? ‘And give an immediate answer (duty and responsibility).

To be a proud Oromo nationalist is shown by keeping the interest of the Oromo nation ahead and working day and night to answer ‘what is the interest of the Oromo nation? The following ten points can be taken as a base:

 1.  Self-Unification and taking part bravely in the liberation struggle to let the Oromo nation free from TPLF and any other of colonizer interest.
 2. Maintaining and keeping the unity of the Oromo nation
 3. Maintaining and keeping the self-respect and humanity of the Oromo nation
 4. For liberating Oromia working day and night, working on awareness development , unifying and standing for our own right
 5. Working on how the Oromo democratic Gada system will be newly established
 6. Working on the Oromo liberation struggle to make the base of the struggle is based on truth, equality and democracy
 7. Making a clear discussion and giving an immediate solution for any kind of problems which exist and created among the Oromo nation
 8. Gaining liberation knowledge which leads to the eradication (uprooting) of an arrogant and oppressive knowledge from the roots
 9. Analyzing, understanding and developing the Oromo language, history and culture
 10. In all possible ways supporting the Oromo community and liberation struggle

In order to make it true and full fill the Oromo people’s interest, the Oromo youths by organizing themselves should work hard for the liberation of their nation. Those who are learning in school or university should learn hard and besides that learning the history of the Oromo struggle is a very crucial responsibility and duty of the Oromo youths. It is someone who is well educated can bear something good for his nation and country, but any kind of education having no national pride and proud Oromo nationalism is being egoistic. Some Oromos simply learn for their personal interest (popularity). These Oromos never retreat to be a tool for Tigre ruling regime. Such Oromos are the one who have no national pride and Oromo nationalism. It is always important to be curies and carful for the Oromo youths from this countries spoiled mentality which poisons and divides the unity of Oromo. The Oromo youth has to carefully avoid division based on region, religion and clan or other dividing reasons. These days there are a lot of such Oromos practicing this issue deliberately or unknowingly. Teaching those doing unknowingly and protesting those Oromos deliberately dividing the Oromo nation should be our historical duty and responsibility.

These days Oromo young generation should understand that tens of thousands of the Oromo martyrs passed away for building the Oromo nation and nationalism. Just to name some of these martyrs, Hailemariam Gemeda, Mamo Mezemir, Elemo Kiltu, Megersa Beri, Baro Tumsa, Muhe Abdo, Nadhi Gemeda, Gutema Hawas, Sartu Yusuf, Ibsitu Marga and others have sacrificed their life for building the Oromo nation and nationalism.

Hence these days Oromo young generation have the historical duty and responsibility of advancing the struggle what these and other unmentioned martyrs started and bring forth to the goal. It is clear that mentioning the whole Oromo martyrs in this piece of papers would be impossible. What I have listed above are just few of them from thousands. The developed Oromo nationalism what we all see today is the result of these martyrs blood. The Oromo nationalism which was brought forth in 1991 to the Oromo nation is not the result of a comfortable struggle but it is the result of so many sacrifices, imprisonment, torture, killing and other brutal human right violations committed on those Oromo martyrs. Here it was not an easy task to restore it back again the mentality which was ruined and spoiled by the Abyssinian imposers and colonizers. Surprisingly this task is not just completed. And because the organization of the Oromo liberation movement established this task to be done is on the right course, it is taken as a base for the struggle of the Oromo nation against oppressors like TPLF.

It is the duty and responsibility of the whole Oromo nation to strengthen and find a fine tuning for problems in this organization. What we all need to understand here is that this organization doesn’t belong to those who are on the leading position but it belongs to the whole Oromo nation. To be part of the struggle, finding a fine tuning for problems and building awareness about this organization should be a crucial responsibility of this generation. And we don’t want any leaders in the Oromo liberation movement to be like those of the habesha leaders which we are fighting. The Gada democratic and equality should be always implemented practically. Starting from today on wards we need to maintain and keep the merits and work hard on the weakest side. What we talk should be seen practically. The whole law should be based on the Oromo and Gada value which in turn is the building block of Oromo nationalism. Through participating in the libration struggle we need to work hard and rectify our mistakes. Standing out of the struggle and criticizing would not be a solution. The Oromo young generation should recognize this importantly.

The Oromo liberation which those many Oromo martyrs were dreaming is coming to be a reality. The many Oromo young generations are implementing it practically. Those who are with and without military weapon through participating directly or indirectly are igniting the struggle. Nations who understood and organized himself have a clear awareness and vision with no hinders from fighting for his right and his nation freedom. This is well known by the ruling government. The Oromo youths should understand this and stand firm in the struggle. Obviously speaking the Oromo liberation is getting closer and closer but even to make it true in a very closer time we need to struggle day and night.

Finally what I would like to stay to the union of the Oromo students in Germany, the Oromo community across the globe and the entire Oromo nation. God bless you!! Let god help us in all our journey of struggle. Make sure that supporting the movement of the Oromo students would be our all responsibility. Thanks for reading! This is what I wanted to address.

Let god help us that our Gada to be the Gada of liberation!

Victory to the Oromo Nation!

You can contact the writer @ Harun Kalil Bati harunkalil@yahoo.com

The Oromo Liberation Movement is Like a Fighter Jet Shooting From its Three Parts

The Oromo Liberation Movement is Like a Fighter Jet Shooting From its Three Parts.

OLF’s Statement on the Latest Arsi Massacre by TPLF-led Ethiopian Government

Tarkaanfiin Suukaneessaa Sirni Wayyaanee Godinaa Arsiitti Oromoota Musliima Irratti Fudhate Umrii Sirnichaa Gabaabsa Malee Hin Dheeressu

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

OLFlogoInfoSirni faashistii Wayyaanee mormii hawaasni Muslimaa ‘Sagaleen keenya haa dhagahamu’ mata duree jedhuun waggoota lamaaf walitti aansee karaa nagaan geggeessaa jiru humnaan dhaamsuuf tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu itti fufeera. Sambata dabre Hagayya 3, bara 2013 godinaa Arsii magaalota Kofalee fi naannoo isaa keessatti ummata karaa nagaan sagalee mormii dhageessise irratti humni waraanaa sirnichaa dhukaasa banuudhaan namoota kudhan aduu saafaatiin ajjeesuu fi kudhanoota madeessuun miidiyaalee idil addunyaa hedduu irratti gabaafameera. Namoonni dhibbaan lakkaawaman badii tokkoon maleetti guuramanii hidhaman. Hidhaan kun babal’atee naannoo biraa illee shororkeessaa jira.

Sirni tarkaanfii gara jabinaa kana fudhate muslimoota karaa nagaadhaan ‘hogganootni keenya hidhaman haa hiikamani, barsiisa amantii Ahbash jedhamu dirqiidhaan hin fudhannu’ jedhanii morman rukutee callisiisuuf jecha ‘shororkeessitoota’ ittiin jedhee yakkuu irraa hin dhaabbanne. Dhimma amantii keessa akka fedhe harka naqachuu Wayyaanee waan mormaniif qofa ‘shororkeessitoota’ kan jedhaman musliimonni biyyattii garuu, tarkaanfii shororkeessummaa sobaan itti yakkaman isaanii fudhatu takkaa hin argamne. Waggaa lama guutuuf mormiin geggeessaa turan karaa nagayaan gaaffii isaanii dhageessifachuu qofa ture. Kanas mootummoonni hedduu fi dhaabonni mirga namoomaa idil addunyaa ragaa bahaa jirani.

Mootummaan Wayyaanee humna sodaatu tokkoon ‘shororkeessaa’ ittiin jedhee gara jabinaan rukutuun aadaadhuma isaa ti. Jireenya isaa guutuu mormitoota humna isaanii sodaatu, addatti ammoo Adda Bilisummaa Oromootiin ‘shororkeessaa’ ittiin jechuun addunyaatti lallabachaa yoona gahe. Ammas sirni kun ummata Oromoo irraa hin deebine. Karaa gaaffii siyaasaatiin Oromoo irratti duuluun itti xiqqaannaan dhimma amantii keessaanis Oromoo addatti diinomsatee gara jabinaan rukuchaa jiraachuun isaa beekamuu qaba. Amma duras Onkoloolessa bara 2012 keessa bifuma wal fakkaatuun Kaaba Oromiyaa godinaa Walloo magaalaa Garbaa keessatti lammiilee Oromoo Muslima sobaan yakkee ajjeesuun isaa yaadannoo yeroo dhihoo ti. Hanga ammaatti tarkaanfiin golgaa amantiitiin ummata nagaa irratti fudhatame hundi isaa Oromiyaa keessa.

Addi Bilisummaa Oromoo tarkaanfii faashistummaa sirni Wayyaane godinaa Arsii keessatti ilmaan Oromoo qulqulluu sobaan yakkee ajjeesuu fi madeessuu fudhate gad jabeessee balaaleffata. Mootummaan farra ummatootaa fi farra amantii ummataa tahe kun yakkoota ajjeechaa hanga ammaatti lammiilee nagaa irratti fudhateefis guyyaa tokko seera duratti kan dhihaachuuf jiru tahuu yaadachiifna. Mootummaan mirgootni amantii kamiiyyuu heera kiyya keessatti kabajamaa dha ofiin jedhu baatii Ramadaanaa keessa dhiiga Muslimoota soomana irra jiranii jigsuu isaatiin sirna abaaramaa fi jibbamaa tahuu isaa caalaatti mirkaneeffate. Amantii ummata bulchaan jira ofiin jedhuuf gonkumaa kan ulfina hin qabne tahuu isaa dirreetti agarsiifate. Mootummaan kun Musliimota karaa nagaan qofa mirga amantii isaanii kabajsiisuuf falmachaa jiran dhiibee gara tarkaanfii humnaatti ceesisuuf dhiibbaan taasisaa jirus umriidhuma aangoo isaa gabaabsa malee hin dheeressu.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo
Hagayya 5, bara 2013

P. O. Box 6973 Asmara, Eritrea | Tel 2911 153848 | http://www.OromoLiberationFront.org

The Wounded Ethiopian Nationalism and Its Insecurity Dilemma

By Leggese A. Gurmu

Ethiopian Nationalism is a wounded nationalism. The bloody war it has been fighting with its foes since the 1960s has left it severely wounded. It has been fighting both with its internal and external enemies which were created, harbored and brought up by Narrow Ethiopian Nationalism itself. It has been decisively defeated both in the battles of armed struggles and in the realm of ideas. Due to these bitter defeats Eritrea has gone forever. “Ethno”-Nationalists (even though I do not like this name, I could not get better one) have got State power and launched bloody wars against Ethiopian Nationalism. In fact, Ethno-Nationalists have scored so many successive “victories” that has far deepened the wound of Ethiopian Nationalism. Due to these defeats, Ethiopian Nationalists have started to doubt the validity and viability of their political commitments and values. They have lost self values and have become trapped into the vicious cycle that could be analogized to theory of “insecurity dilemma” of the given regime.

In this regard, Messay Kebede, the best mind Ethiopian nationalism can offer, wrote these statements in his recently published article titled Ethiopia’s Fragmented Elites: Origins and Syndromes. He writes, “The dreams of the generation of the 60s and early 70s have been squashed by the victory of the Derg whose dictatorial rule decimated its morale and that of their offspring. Both were offered nothing but the humiliation of a massive exodus. Whether they stayed in the country or left, all experienced another cycle of humiliating events when they witnessed, powerless, the defeat of the Ethiopian army, the invasion of the country by an ethnic army, and the secession of Eritrea. It is hard not to infer from these events a severe damage to Ethiopian nationalism and an erosion of self-confidence such that the generation’s belief in its ability to accomplish great things has received a deadly blow. Without self-confidence, the readiness to unite for a great cause is also likely to suffer gravely.”

For me the real problem is not only the humiliating defeat the Ethiopian Nationalists faced but also how they understand and appreciate their humiliations and defeats. They rightly come to the conclusion that they cannot simply sit and watch their “ideological” and political death. Without any doubt, they will, and indeed have come to the conclusion that they have to do something about their irreparable losses. It seems they want to do this unknown “something” urgently. In the face of this urgency, humiliation, loss of self confidence and values, Ethiopian Nationalism becomes more reactive and irrational, as opposed to pragmatic and strategic. The reactive and irrational nature of this nationalism exposes itself to more systematic and organized attacks of its foes, which are better organized, armed with better ideas and instruments. The more it reacts, the more it gets heavy smacks from all corners of its angry and suspicious adversaries. This has similarity to theories of insecurity dilemma: the more you do things to insure your survival, the more you expose yourself to the greater threats and risks. This is a serious confusion and a fatal vicious cycle that kills via euthanasia.

Ethiopian Nationalists deeply misunderstood their relative strength, weakness and challenges. They think their adversaries are weak, useless and will eventually die. You can say Ethiopian Nationalism has been incurably hurting itself by “delusions of greatness and feelings of impotence”. Since what Ethiopian nationalists think of themselves and their actual realities do not correspond, they are a living and talking world of contradiction. These create and deepen the psychology of “haplessness” and prevent them “from devising realistic responses” to the deadly socio- political problems that they have been creating, developing and promoting. When more organized and competing political forces come to the show and effectively challenge Ethiopian Nationalism, which was protected from all sorts of democratic or whatever competitions until 1992, the leaders of Ethiopian Nationalists found themselves in unceasing and deepening crisis. They could not come up with unifying ideologies that can compete and win support in the realm of marketplace of ideas. Since they do not have any galvanizing idea around which they democratically organize people from different sections of Ethiopian society, Ethiopian nationalism and its leaders face problems of trust and confidence as to their competence and ability to guide and lead. Who is going to follow the losers and people who cannot come up with contextualized, updated and working ideas? In this regard Messay writes again,

“Defeat and humiliation entail leadership crisis. Just as a defeated army questions the competence of its commanding officers, so too a vanquished generation loses faith in leadership. Once leadership is distrusted, the willingness to unite in an organization is drastically reduced. No less than the need to accomplish great goals, confidence in leaders is a requirement of unity.”

Another serious problem of Ethiopian nationalism is that it carries the seed of violence. This is a clear inconvenience given that it cannot be adopted into democratic values and institutions that can earn trust and confidence from different sections of the society. Since this nationalism was (until the final fall of the Derg) created, promoted and maintained by bloody authoritarian regimes, and hence fully backed by state security/coercive  apparatus, the seeds of violence are in its deep philosophy of dealing with  all sorts of problems and competing legitimate interests.

In other words, Ethiopian Nationalists cannot help but resort to use of violence at their disposal whenever they find themselves in problems or crisis. That is why they are still using the structure of violence that they have been building since the end of the 19th century.

Even if they do not have a direct control over the institutions and personnel (the hardware) of Ethiopian repressive security apparatus, Ethiopian Nationalists are still providing the game changing ideas and justifications (the lethal software) for current Ethiopian regime whenever it comes to dealing with their perceived or real “enemies”. For instance, they usually do not hesitate to use the “multimedia platform” under their control to launch deadly offensive propaganda wars against some Oromo political leaders and targeted activists, whom they love to label as “Atseyyafi  Gosangoch /Zeregnoch”, in English “detestable Ethno-Racists”. These acts are a sheer exercise of violence and they show how these nationalists are very much comfortable with the use of violence against their perceived “enemies” whenever possible. This violent nature of Ethiopian Nationalism is not convenient to solve any serious political or social matters with peaceful and democratic procedures. Fundamentally, from the past history and current political and social circumstances, it is possible to say Ethiopian nationalism is yet to be “civilized” to accommodate the differences and live peacefully with competing ideologies. Even today peace, freedom, liberty, and other democratic values are not in the nature of Ethiopian nationalism; it is as wild and barbaric as that of Menelik’s time.  How can anyone with sound mind be attracted to this kind of nationalism that is void of any moral or substantive political content of 21st century?

The violent nature of Ethiopian Nationalism makes it counterproductive, the more it uses subtle but dangerous means of violence, the more it creates problems primarily for itself and its followers. By exercising this violence, Ethiopian Nationalists simply remind everyone, including their moderate followers, what this nationalism has been all about for the last one and half century. It is forcing almost all, including the moderate and people who have been incorporated into the Ethiopian political identity, to integrate past traumas of their ancestries into their life stories, or their self-perceptions, the traumas that are embedded into the minds of the significant majority which have been narrated as “outbreaks of lethal violence that have been described as ‘massacre,’ ‘genocide’ and ‘expulsion.’ Etc. These again create another cycle of resentments and mistrusts which decisively works against their wounds, but immensely strengthen their opponents. This is something that makes me wonder how this nationalism is founded upon its own grave.

I can list so many ways in which the very manifestation of wounded Ethiopian Nationalism works against itself than working against its competitors. Just because of time and space again, I will try to put this in another part of my note. Once more, I would like to quote Messay’s recent statement on this wounded nature of Ethiopian nationalism. It is dark and gloomy but illustrates the points I would like to emphasize. He writes,

“It would be naive to expect from a wounded generation the solutions to Ethiopia’s numerous problems. What was ruined by one generation cannot be fixed by the same generation. True change requires, above all, culture change, which takes time because it is a matter of creativity and growth. In short, real change is a generational issue.”

I totally agree with these statements. I would like to add that the wounded nationalism will die if it does not know how to stop wounding itself overtime it tries to attack its real or perceived enemies.  Now, every day and every moment, Ethiopian nationalism is busy in severely wounding itself and in fact bleeding to death. Doesn’t this nationalism have any nervous system that detects and traces the bleeding wounds and inform the victims to take the correcting measures? I think one of their  nerve nodes  Professor Messay has started to see how he and his generation have been wounding and slowly killing their Nationalism which they took an oath to care for, nurture and protect by all means, the means they do not have any clue about, however.

Source: The Wounded Ethiopian Nationalism and Its Insecurity Dilemma