Schau dir “Äthiopien: Ein Land in Aufruhr (ZDF heute-journal vom 12.8.2016)” auf YouTube an

Advertisements

Xalayaa Banaa Hogganoota ABO, ADO, ABO Tokkoomee fi KWOf (Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa)

Xalayaa Banaa Hogganoota ABO, ADO, ABOTokkoomee fi KWOf
(Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa)

1ffaa-Obbo Daawud Ibsaa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo
2ffaa-Obbo Leencoo Lataa, hogganaa Adda Dimokraatawaa Oromoo
3ffaa-Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee
4ffaa-Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa

Nageenyi jaallummaa haa dursu. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Akkuma beekamu Addi Bilisummaa Oromoo bara ummanni Oromoo dukkanaan liqimfame san keessatti dungoo abdii tahee dhalate. Dungoon abdii Oromoo sunis bubbee diinotaa kan isii dhamsuuf bahaa dhihaan, kaabaa kibbaan itti hafuursan meeqaatam dandamattee odoo iftuu har’a geesse. Kanaafuu warra dungoon sabboonummaa ABOdhaan qabsiifame sun ija baneefis tahee dhaloonni haaraan eega dungoon sun qabattee booda dhalatee keessatti of bare hundi maqaa ‘ABO’ jedhu kanaaf jaalalaa fi galata guddaa qaba. Dhaloota dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti halagaa kamiinuu waliin araara hin teenye haaraya argamsiisuu irratti gumaachi Adda Bilisummaa Oromoo hiriyaa hin qabu. Kanaaf jecha ABOn eega sadarkaan dammaqiinsa ummata Oromoo daalifee booda akka dhaaba siyaasaa kallacha qabsoo tahe tokkotti jaalatamuu, abdatamuu fi kabajamuu bira dabree, akka hafuura Oromummaatti fudhatamuun kan haalamuu miti. Kana keessatti ammoo hoggana irraa qabee hanga miseensa leexaatti kanneen surraa kana fakkaatu dhaabicha gonfuu keessatti qooda qabdan hundi galata seenaan hin daganne qabdu.

Haa tahu malee baroota as kaluu kana, surraan ABO ulfaataan sun akka ummanni Oromoo abdatutti sadarkaa isaa eegee qooda hoggansa qabsoo irraa eegamu gumaachuu hin dandeenye. Gaafa bara 2001 keessa ‘ABO Qaama Cehumsaa’ fi ‘ABO Shanee Gumii’ jedhamee bakka lamatti cabuu irraa qabee keessi isaa ititee hin beeku. Jaarmayoonni lama fi sanii ol maqaa dhaaba tokkichaa fi alaabaa tokkichaa wal harkatti qabuu eegaluun, abdii ummanni Oromoo dhaaba guddicha kana irratti qabu tokko jedhee madeessuu eegale. Sana duras taanaan bara 1978 irraa qabee dhaaba kana irraa murnoonni cabanii deemuun waanuma ture tahu illee, alaabaa tokkoo fi maqaa tokkicha wal harkatti qabanii wal afoo dhaabbachuun hanga bara 2001tti hin turre.

Sanii as bara 2008 fi 2012 waan tahes walumaanuu quba qabna. Dhaabonni afran xalayaan banaan tun isin laallattu illeen dhalachuun sababuma olitti yaadachiifame irraa ti. Keessattuu waldiddaa bara 2008 dhalate booda tahuun ifaa dha. Muuxannoo gaddisiisaa keessa dabarre kana hubanneerra yoo taheef dhugaa hin haalamne tokko agarra. Gargar cabuun al tokko dhalatu daranuu caccabiinsa dabalataaf karaa banaa deeme malee eenyu illee eenyuunuu akka injifatu hin dandeessifne. Fakkeenyaaf, Qaama Cehumsaa fi Shanee jedhamuun gargar cabiinsa bara 2001 dhalate haa laallu. Qaamni Cehumsaa bara san gurmuu qabsaayota gameeyyii kumootaan lakkaayaman jajjaboo qabatee addatti bahe. Lakkuma bubbuluun haphataa deemee bara 2014 keessa hangi xiqqaan qofti qaama Shanee Gumiitiin walitti araarame jedhame. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi’e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. Har’a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Kasaaraan hayyootaa fi hogganoota warraaqoo kasaarre guddaan tokko isa kana.

Itti aansee bara 2008 ABOn Shanee Gumii gargar caphiinsa irra-rifaasisaa biraa mudate. Gargar caphiinsi bara kanatti tahe dhaabicha hanga hundeetti raase. Rakkoo bara kanatti dhalate wanni adda godhu qaamni gargar bahe lamaanuu (Shanees tahe Jijjiiramni) of keessatti caccabiinsa mata mataa isaanii keessumsiisuu isaaniiti. ABOn Jijjiiramaa bara 2008-2015 gidduutti bakka afur caalaatti gargar caccabuu mudate. Warra xalayaan banaan tun laaltu keessaa lama, jechuunis, Addi Bilisummaa Oromoo Tokkoomee fi Kallachi Walabummaa Oromiyaa illeen kanuma keessaa akka dhalatan ifaa dha. Gariin miseensota qaama kanaa murna kamuu irraa abdii muratanii manatti galuunis dhugaa dha. Jara gargar deddeeme kana keessttis eenyu illee eenyuunuu hin injifanne. ABOn Shanees gama isaatiin bara 2012 keessa gargar cabiinsa dabalataan isa keessatti dhalateen hogganoota, qondaalotaa fi miseensota gameeyyii jajjaboo dhabe. Warra kanaa fi warra ABO Jijjiiramaa labsee ture garii irraa ADOtu dhalate. Gargar deeminsa kana keessattis eenyu illee eenyuunuu hin injifanne.

Gargar cabiinsi lakkoofnu kun hundinuu kasaaraa qabsoo Oromoo malee milkii homaatuu hin gumaachine. Bu’aan argame yoo jiraate, kasaaraa lubbuu namaa (loss of life), kasaaraa dhala namaa (loss of human resources), kasaaraa hamilee, kasaaraa dinagdee, kasaaraa waraanaa, kasaaraa siyaasaa, kasaaraa dippilomaasii fi kasaaraa yeroo ti. Kasaaraaleen kun cufti walitti ida’amanii surraa ABO isa sodaatamaa fi kabajamaa durii san akka malee dhoran. Yaaddoon duraan diinni dhaaba kana irratti qabaachaa ture gara tuffiitti akka jijjiiramu gumaachan. Maqaa ABO adda addaa himachuun kun halagoonni akka gammadanii nutti kolfanii fi sabni keenya ammoo akka gaddee boquu gad gombifatu godhe. Hayyonni Oromoo diinaaf summii tahan kumaatamni kan silaa gaaddisa ABO guddicha jalatti hiriiranii raajii hojjechuu danda’an, dhaaba kana irraa abdii dhabanii mana manatti akka galan dirqe. Kanneen matayyaadhaan qabsootti jiranis akka gumaachi isaanii walitti gumaawee injifannoo jabaa fi murteessaa hin galmeessine danqe.

Haa tahuutii har’as taanaan ummanni Oromoo hogganoota gargar caccabuu aadeffatan irraa komii guddoo haa qabaatu malee, maqaa ‘ABO’ jedhu irraa abdii hin muranne, yoomuu hin muratus. Biyya keessattis tahee biyyoota alaatti alaabaa fi maqaa ABO akka kudhaamaatti fannifachuun mallattoo sabboonummaa Oromoonni ittiin diddaa sirna cunqursaa ibsatanii dha. Ilmaan Oromoo biyya keessaa diinaan hudha wal qabaa jiran alaabaa dhaaba kanaa sodaa tokko malee guyyuu diina dura afarsuudhaan ‘Abbaan Biyyaa ABO dha’ jechuun itti himaa jirani. Sabboontonni Oromoo matayyaadhaanis tahee gareedhaan diina irratti hojjetanii wayta dhiibbaa uuman hundumaa ‘isin ABO dha’ jedhamanii diina biratti abaaramuunis beekamaa dha. Jagnoonni sabaa kun hundi garuu miseensa ABO isa har’a bakka meeqatti cabee jiru kanaa tahaniif miti. Murna ala kanatti gargar caccabetu wal qoqqooda malee saba keenya biyya jiruu fi halagaa biratti dhalli quuqama Oromummaa qabu cuftuu ABO dha.

Kana fakkeenya muraasaan ibsuun ni danda’ama. Baqqalaa Garbaa fi jaallan isaa hogganoota OFC malee miseensota ABO miti. Garuu Wayyaaneen akka ABOtti yakkitee hiite. Jawar Mohammed bara 2013 keessa akka mataa isaatti Al Jazeeraa irratti wayta dubbate sabboonaa Oromoo tokko malee miseensa ABO gargar caccabee kana hin turre. Garuu Habashoonni ‘ONEG’ jedhanii hanga har’aattuu itti duulan. Leencoo Baatii ADO bakka bu’ee torbaan muraasa dura achuma Al Jazeeraa irratti wayta dhihaate akka qaama ABO tahetti Geetaachoo Raddaatiin itti dutame. Kan biraa hafnaan nama lammaffaa Blue Party kan ture Yoonaataan T. Raggaasaa Oromoo waan taheef qofa qeeqa quuqama Oromummaa of keessaa qabu waan katabeef ‘ONEG’ jedhamee mana hidhaa jira. Habashoota deeggartoota isaa turan birattis maqaa kanaan jibbameera. Kanaafuu har’a jaalatamus jibbamus sabboonummaan Oromummaa bifa kamiiyyuu ABOummaa dha. ABOn hoggana ititaa fi murtaa lolee lolchiisu haa dhabu malee maqaan isaa har’as akkuma odaa isaa dagaagaa dha. Maqaan isaa akka dagaagee bara baraan jiraatu kan godhe ammoo yoo xiqqaate hojii qabsoo baroota dabran keessan hojjetamaniin dhaloota qubee diinaaf hin sarmine horachuu isaa ti. Kanaafuu dhaloonni qubee kamuu hanga quuqama Oromummaa qabaatetti ABO dha.

Haa tahu malee isin kanneen har’a ABO natu hogganaa jira malee sii miti waliin jettanii gaaddisa tokko jalatti hiriiruu dadhabdan dhugaa guddaa kana waan hubattan hin fakkaatu. Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. Dhaaba umrii ganna 40 olii qabu kana boqonnaa itti aanutti ceesisuun hafnaan, bakka waggaa 15 dura turetti deebisuunuu waan hin yaadamne isinitti tahe. Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun ulfaataa dha. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. ABOn akka maqaatti har’as sodaatamaa dha. Jabaatus laafus ummata isaa biratti mararfatamaa dha. Maqaan kun matuma isaatti qabsichaaf jaboo gumaachaa jira tahuyyuu, hogganoonni isaa gargar caccaban garuu guddinaa fi sansakkaa maqichaatiin wal gituun gonkumaa hin danda’amneef.

Jaallan keenya kabajamoo !

Yeroon keessa jirru kun gara tokkoon yeroo itti sagaleen Oromoo kan yoomiiyyuu caalaa sodaatamaa deemaa jiruu dha. Gama kaaniin ammoo yeroo itti diinni ‘tokkummaa hin qabani; jaarmayaa ititaa hanga hin qabnetti ofumaaf wacu malee homaa nun godhani’ jechuun nu tuffatee biyya keenya irratti nu salphisaa jiruu dha. Sagaleen Oromoo akka sodaatamaa deemu kan godhe sabboonummaan Oromoo daraaree sadarkaa murteessaa irra gahuu isaa ti. Ummata miliyoonaan dammaqee ‘kana booda hin bitamnu’ jechuun sodaa moohate qabaachuu dandeenyeerra. Kun injifannoo guddaa dha. Dhaabni keenya ABOn dhufa Wayyaanee dura Oromoo of irraanfatee fi wal wallaaleen ati Oromoo dha jedhee Oromummaa barsiisuuf yeroo dheeraa akka wareege isin jalaa dhokataa miti. Wareegamni qabsoo gaafasii sun har’a asheetee firii godhatee jira waan taheef qabsaayota gumaacha bara sanii keessaa qooda qabdan maraaf galataa fi ulfina olaanan qaba.

Haa tahu malee har’a akka hogganaatti eessa jirra jedhaa wal gaafadhaa. Jaarmayaa jabaa miliyoonota dammaqan kana hiriirsee seenaa hojjechuuf irree gahaa qabu ijaaruutti hin jirtani. Haala amma jirru keessatti osoo diinni raajii wayiitiin aangoo irraa bu’e jedhamee, caasaa ititaa Oromiyaa ittiin toyattan harkaa hin qabdani. ABOn dur bara dukkanaa sanayyuu Oromoo maraaf daaw’itii tahuutti beekama ture. Kan dhalli Oromoo kutaa kamiiyyuu isa keessatti of argu ture. Har’a wayta silaa sabboonummaan daraaree Oromiyaa waliin gahe kanatti jaarmayaalee har’a akka ABOtti of waamaa jirtanis tahee kanneen addatti baatanii maqaa haaraya moggaafattan keessatti sun hin mul’atu. Gariin keessan akka naannootti wal qoqqooduu fi wal irraa qoollifachuudhaan gurmooftanii dhagaa walitti darbaa jirtan. Walumaa galatti haalli isin keessa jirtan qabsoo ummata keenyaa kan guyyaa guyyaatti lubbuu jagnoota meeqaa kitimaa deemaa jiru kana galiin gahuuf qooda hogganummaa quufsaa kennuu kan danda’aa jiruu miti. Sababni isaas :

1. Murna itti mataa taatan qabattanii walitti dhuftanii qabsoo saba guddaa dammaqe kanaa hogganuu ni dandeessuu fi hin dandeessanii keessanuu mariyachuuf of kennaa hin jirtani

2. Yeroo ummanni maaloo tokkoomaa nu gammachiisaa jedhee isin kadhatu miira an-caalinnaa (ego) mataa keessaniif dursa kennuu mannaa dantaa ummatichaaf gad of qabdanii tokkoomtanii waliin hojjechuuf garaa keessan irraa qophii agarsiisaa hin jirtani

3. Mirqaana deemsi qabsoo ummata keenyaa argamsiiseen onnattanii yookiis dhiibamtanii ‘gamtaa qabsoo tolfanne’ jettanii abdii sabaaf kennuu irraa kan hafe, waadaa saba duratti seentan san eessaan akka geessan hanga ammaa ifaa miti.

4. Odoma taheeyyuu ummanni keenya ABO tokkoomee surraa isaa guddicha kaleessaatti deebi’u arguu barbaada malee adda addummaa keessan qabattanii ‘gamtaa’, ‘tumsa’, ‘agoobara’ waan jedhamu qofatti quufee isin abdata jedhee an hin yaadu.

5. Isin warra baatii lama dura ‘gamtaa’ wayii jaarranne jedhee labsate keessaa ADO irraa kan hafe, warri kaan kaayyoo walabummaa Oromiyaatti amantu eega tahee, wanni walitti araarmtanii jaarmayaa keessanis hin tokkoomsineef ifaa miti.

6. Humna qabsichaa daranuu ol guddisuuf jecha, dhaloota haaraa haalaan qabsichaaf gumaachuutti jiru hunda waliin abbaa fi ilmaan taatanii waliin hojjechuu yookiis baallii hoggansa qabsoo walitti dabarsuuf of kenniinsi garii keessan irraa hin mul’atu. Gariin keessan dargaggoota Oromoo qaroo fageenya irraayis tahu qooda diinni itti hinaafu gumaachaa jiraniin boonuu fi ittiin dhaadachuu mannaa, akka masaanuutti yoo of irraa eeggattan taajjabaa jirra.

7. Dhaloota haaraa Oromoo hamilee fi hawwii takkittii waliin qabu gidduutti walshakkii uumuudhaan garii maqaa ‘Qeerroo Bilisummaa’ jedhuun of jalatti iggittanii daandii qoodamiinsa keessanii akka dhaaluu fi sabboontota laalcha keessan qeeqan akka diinaatti hubachuun joolleen akka wal irratti duultu gochuuf wanni hojjechaa jirtan hegeree tokkummaa qabsaayota Oromoo irratti balaa ulfaataa farrisaa jira.

Kanaafuu yeroo murteessaa kana keessatti haala yaaddessaa jiru kana furuuf dhaamsa armaan gadiin qaba :

1. Kanneen qaama ABO turtan, amma illee taatan fi maqaa ABOs tahee maqaa biraa moggaafattanii kaayyoo walfakkaataadhaan hiriirtanii argamtan cuftuu, miira an-caalinnaa keessan of duuba qabuun saba hoggansa gahaa malee sosso’ee bilisummaa isaaf lubbuu gumaachaa jiru kanaaf dursa kennaatii tokkummaa jaarmayaa uumuuf dhiibbaa ifaa walirratti godhaa.

2. ABOn har’a Oromoo miliyoona 40 hogganee galii qabsoo isaatiin gahuu danda’u kan amma caccabee bakka meeqa bu’e kana tahuu hin danda’u. Kana dhiisaatii kan ganna 15 dura tokkummaadhaan beekamu saniyyuu daran gateettii bal’aa fi irree irra-jabaa kan horate tahuutu irraa eegama. Isin warri wal irraa deemtan kun walitti deebitanii tokkoomuu qofayyuu odoo hin taane, gatiittii irra bal’aa fi irree irra jabaa diina cabsu akkasii san horachuun dirqama akka tahe yeroodhaan hubadhaa wal hubachiisaa.

3. Qabsoon saba kamiiyyuu dhaloota haaraa qaroo ol dhufaa jiru harka bal’isee yoo ofitti hin hammanne itti fufiinsa amansiisaa hin qabaatu. Kanaafuu hogganoonni ABO murna murnatti baatanii jirtan dhugaa kana hubachuudhaan dargaggoota keenya qaroo biyya keessattis tahee ala taa’anii seenaa diinniyyuu raajeffate hojjechaa jiraniif dinqisiifannoo, abdannoo fi mararfannoo abbummaa qabaadhaafii. Dargaggoota Oromoo har’a seenaa hojjechaa jiran qaqqaalii qabna. Gariin isaanii kan Tigrootaa fi Amaaronni illee ‘dhalli akkasii silaa nu keessaa argamee maal qaba’ jedhanii itti hinaafaa jiran faa dha. Isaan kun ilmaanuma keessani. Guddisuma keessani malee dhala alagaa isin balleessuuf dhufaa jiruu miti. Kanaafuu sodaa, shakkii fi hinaaffaa ilmaan guddisa keessanii kana irratti dogoggoraan horattan yoo qabaattan hatattamaan akka sirreeffattan, joollee tana keessaa kan dogoggora irratti argitan yoo jiraatanillee mooyxannoo kuuffattan keessaa isa jaaraa tahe dhaalchisuun gorsa abbummaatiin kunuunstanii baallii hoggansa qabsoo itti dabarsuuf akka of qopheessitanin dhaama.

4. Waldhibdee dhunfaa yookiin wal jala yaa’uu dadhabuu walii keessan gidduutti qabdan dhukkubsachiisuuf jecha dhaloota haaraa garii ofitti hammattanii garii of irraa eeggachuu kana irraa akka jabeessitanii of qusattanin hawwa. Wal diddaan walii keessan gidduutti qabdan isinuma irratti haa raaw’atu. Balaa isiniin dhufee qabsoo Oromooyyuu gaaga’e kana dhaloota haaraaf dhaalchiftanii dargaggoo Oromoo kaayyoo fi hawwii takkittii waliin qaban gidduutti garaagarummaa kan uumtan yoo tahe gaafatamaa seenaa jalaa hin baatani.

Maayyii irratti waan tokkon jedha. An nama umriin kiyya ganna 40 seenee jiruu dha. Umriin koo umrii ABO ti. Kanaanis gammachuutu natti dhagahama. Dhalootni koo dhaloota abbootii kan ABO bu’uuressee hogganaa asiin gahee fi dhaloota qubee gidduutti akka riqichaatti kan argamuu dha. Hawwiin koo guddaan dhaloota kana lamaan kan akka abbaa fi ilmaatti wal dhagahuu fi baallii wal harkaa fuudhu arguu dha. Hawwii koo kana dhugoomsuuf jechas bara 2012- 2014tti osoman qaama hoggana ABO tahee Asmaraa jiruu yaaliin matayyaadhaan godhaa turen qaba. Hoggana olaanaa dhaaban waliin ture sanii fi dhaloota qubee qaroo hanga’ee mul’achaa jiru gidduutti hariiroo abbaa fi ilmummaa uumuuf hedduun tattaafadhe. Qaama walirraa qoollifatan kana lamaan gidduutti riqicha tahee wal qunnamsiisuu fi dhimma qabsichaa irratti akka itti waliin hojjetamuu qabu irratti maryachiisaan ture. Yaaliin koo abdii gaarii agarsiisaa deemullee maayyii irratti hin milkoofne. Qaaman waliin ture irraa akkan abdii kutadhu kan na godhe guddaanis isa kana yoon jedhe arraba nan quuqu. Xalayaa banaa kanaanis wantin hogganootatti dhaammachuu barbaadu guddaan, abbootiin onnee keessan banaa gootanii ilmaan teessan qaroo dandeettii abdachiisaa agarsiisaa jirtu hundumaa loogii tokko malee hammattanii ilaa fi ilaameedhaan akka waliin maryattanii dha.

Kabajaa Waggaa 2ffaa OMN, Frankfurt

Oromo Protests against Ethiopian Dictatorship

20151210_130540.jpgAccording to ethiopian constitution, oromia is one of the nine ethnically based regional states in Ethiopia. Oromo people make up the largest ethnic group in Ethiopia. Despite their number, the ethnic majority are the subjects of state discrimination. Nearly all Oromo cultural organizations are banned, youth unemployement is severe, and the Oromo language, despite being widely spoken throughout the country, is not an official language of Ethiopia. While the recent uprising was sparked by the government’s land-grab, it comes in the context of a long historyof oromo politicla repression.

In April and May 2014, the protests began in response to the government’s plan to implement the “Integrated Masterplan for Addis Ababa”. As Addis Ababa, the capital of Ethiopia is an enclave within Oromia regional state, students primarily from Oromia state accused the Ethiopian government of attempting to take over land owned by local farmers in the name of integrating adjacent Oromia towns into the sprawling city of Addis. The students further alleged that if implemented, the Masterplan would result in addis Ababa further encroaching into the teritory of Oromia. When the protests began the students’ main demand was the complete halting of the Masterplan. But when the government decided to resume plans to implement the Masterplan in November this year resentment boiled over again. Since mid November 2015, the protesting students have been joined by farmers and other residents. There have also been reports of arrests of health workers, teachers, and others who have publicly shown support for the protest movement. According to the source, morethan 500 Oromos were killed; thousands are jailed and injured across the region as security forces used excessive force to disperse student protesters.

A 2014 Amnesty International report on repression in the Oromia region noted: between 2011 and 2014 at least 5000 Oromos have been arrested based on their actual or suspected peaceful opposition to the government. These include thousands of peaceful protestors and hundreds of opposition political party members. In numerous cases, actual or suspected dissenters have been detained without charge or trial, killed by security services during protests, arrests and in detention. The current uprising is a culmination of systematic injustice perpetrated against the Oromo. Oromo politician Dr. Merera Gudina said that the issue goes beyond these incidents. He added that people in the Oromo community feel discriminated against and Marginalized wihin the nation.

The strong center in Ethiopia never allowed for the true spirit of federalism to emerge. The country could never rid itself of the lingering grievance of the regions, of not getting their share, commensurate with their resources. Ultimatlely, the demands of Oromo protesters are far beyond questions over the Master Plan.  It is a movement for freedom of, representative government, freedom of association and all-inclusive economic growth. It is a fight against organized robbery by the ruling elite.

Unless authorities need calls for redress of historical grievances and allow genuine federalism and pluralist democracy to flourisch– calls the ethiopian authorities are disinclined to heed — the doors are left wide open to more anrests. This is likely to reverse Ethiopia’s prospects, already threatened by a worst drought in decades, and further destablilize an already volatile Horn of Africa region. Ethiopia’s future is, therefore, clouded with uncertainties.

Victory to the Oromo People!

THE SILENCE AGAINST THE OROMO FORCED EVICTION IS BROKEN; SAY NO TO THE MASTER PLAN!

Tibebu Demeke Boru from Hof, Germany

Theoretically in the Ethiopian EPRDF Constitution land belongs to the “people and the state’’. In a very easy and understandable way this implies that any plan or decision regarding land issue in Ethiopia needs the involvement of both the public and the government side. Transparency, discussion and clear understanding about the future impact and benefits of a new development plan is crucial for the residents to decide and say <okay since we are also involved and benefited from the development we agree let the development plan come to the implementation>. From the past many years practical experience the public involvement in any development driven plan and decision which is the constitutional right is being always ignored and the government monopolizes and owns all of the land in the rush to land grabbing. Where there is no transparency and public discussion there could not be a clear understanding about any new development driven plan. In short the public under the authoritarian government has no place of involvement for ’’development’’ named way of land grabbing strategy.

The indigenous Oromo farmers past experience of displacement and dispossession in the name of ‘development’ driven land grabbing, which is the worst of all, is here also a more decisive factor to agree or disagree on the issue. The Oromo farmers who have been forcefully evicted were not totally payed any compensation or payed some which might even not last till one year. Hence, to survive many are exposed to be beggars, prostitutions and the likes in the towns of the Ethiopian Empire. If many investors promise is kept and the evicted Oromo residents are given a job opportunity, the position is definitely guards, daily workers or house hold servants payed on average 45 Dollar a month. The untold mistreatments, disregard and inhuman act of the investors on the daily bases here should not be forgotten, still to survive they should stay being employed.

Since the last many years the Oromo people who are victims of the forced displacement and dispossession complained to the concerned authorities. Many human right activists have also shown Oromo farmers a non-interrupted solidarity against this act of the government. The government has always a deaf ear towards such complaint. Many who individually resisted and opposed the strategy have been given the name ’’ anti-development’’ and were charged under the anti-terrorism law and sentenced to languish in the prison cell. Since Oromo protest is often equated with terrorism act many others are intimidated and silenced. To me it looks that the land grabbing strategy which the government committed on individual or relatively some group of farmers allowed the implementation easier than the mass eviction.

According to some news out let before like ten years ago the Ethiopian federal government has drafted an expansion plan of the Ethiopian capital, Addis Ababa. This administrative and territorial expansion plan is drafted in the name of integrated Addis Ababa and the surrounding Oromia towns’ development master plan. This plan incorporates around 26 Oromia towns surrounding Addis Ababa, it evicts and dispossess livelihoods of more than two million ethnic Oromo communities. From the past experience after evicting Oromo residents, the land is to be divided among the TPLF higher to lower position cadres, sold or leased to the Indian, chines and Saudi Arabian investors. We also know how the Indian and chines countries are contributing to the world’s environmental degradation and global warming. If the plan is implemented it would “de-oromonaiz” the entire central Oromo community and hence would be among the most consequential ethnic cleansing in human history.

Thus, the plan faced the utmost resistance as ‘illegal’, ‘inhuman’ and ‘unconstitutional’ form. The silence is broken and the Oromo stood in unity and decided to die rather than being forcefully evicted. At least 122 people have been killed, hundreds of thousands wounded and detained in less than one month of uprisings in Ethiopia’s Oromia state. Protesters primarily oppose the controversial Addis Ababa and Surrounding Oromia Special Zone Development Plan, but the protest is about much more than opposition to the Addis Ababa master plan. The evolving nature of the protesters’ demands points to deep-rooted discontents and long unaddressed political grievances. Toward that end, the protesters’ are calling for genuine self-rule and an end to the domination by the TPLF, the ruling party in Ethiopia’s EPRDF, which is in power since 1991. This is evident in their slogans: “Oromia is not for sale,” “Killing is not an answer to our grievances” and “We want genuine self-rule.”

Protesters emphasized the grassroots-based, peaceful and constitutional nature of their demands. However, the government in Addis Ababa has accused them of being tools of“anti-peace elements,” and as usual the EPRDF has deflected this genuine local grievances towards the opposition groups. Especially the OFC party leaders, members and sympathizers are blamed of engaging the protesters in the campaign. The government also added in his announcement that the protesters are members and sympathizers of opposition groups. This is in fact a contradictory and an indirect admission for the fake and best exaggerated May 2015 election, which the EPRDF claimed 100 percent parliamentary seats victory in the country’s 5th national elections. The protest is obviously conducted for the second time, in 2014 Dozens of University students were killed on the protest. The depth, breadth and determination of this year’s protests show that people are simply fed up with the ruling party’s never-ending propaganda about development, massive corruption, an ever-growing repression, arbitrary killings, imprisonment, inequality, injustice and so on.

It is in fact very difficult to predict how the current ongoing protests will end. Despite the firm opposition and loss of lives, the regime is still declaring “victory” against what it calls “anti-peace elements.” As it was happening already, thousands of student activists will be hunted down and herded into detention centers. The bodies of the dead is being still collected from the morgues and buried unceremoniously. How a heart breaking it is! Who again puts trust on the TPLF and its fitting regional leaders? They all are our enemies who brutally killed our mothers, sisters, brothers and fathers. They are our enemies who raped our sisters and let many helpless and hopeless. There is no any regimes government who last forever except the government of God! The only thing the struggle demand is our unity and commitment.

Struggle is divers in nature it never demands only to be part of the military and fight. Finally my message to each and every single Oromo in the glob is, let’s not expect westerns or others to bring our freedom, they all are running for their business, lets unit and stand on the possible part of the struggle and end up this brutal and authoritarian government.

you can reach the Autor through the email , tibiyeyoyo@gmail.com

Information about the unrepresented people in the Horn of Africa: It is my natural right to advocate to the principle I adore, I refuse to live in a state prison in fear of speaking my mind, rather I fight the good fight and advocate to change the environment of intimidation and fear to live in a free world!

%d bloggers like this: